Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 18.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Informacja dotycząca przetargu na odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Informacja dotycząca przetargu na odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych Drukuj
Wpisał: Anna Dalke   
21.10.2016

dot_przetargu_na_smieci_000_21_10_16.jpgW związku z upływającym terminem obowiązywania umowy na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych (do dn. 31.12.2016 r.), Gmina Kowalewo Pomorskie przystąpiła do wyboru wykonawcy usług na kolejne lata. W dn. 22.07.2016 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim opublikowany został przetarg nieograniczony na realizację w/w usług w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r.

W związku z tym, iż wartość zamówienia przekracza progi unijne, ogłoszenie o zamówieniu opublikowano również w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określono szczegółowe wymagania, jakie musi spełnić oferent ubiegający się o udzielenie zamówienia. Warunki te wynikają m.in. z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz rozporządzeń do tej ustawy, z Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego, a także z aktów prawa miejscowego.

W okresie od 1 lipca 2013r. do 31 grudnia 2014 r. obowiązkiem właścicieli było zaopatrzenie własnej nieruchomości w pojemnik na odpady zmieszane, natomiast wykonawca gwarantował worki do pozostałych rodzajów odpadów.

W obecnym przetargu Zamawiający nałożył na wykonawcę usług szereg obowiązków m.in. rozstawienia na wszystkich nieruchomościach pojemników na odpady zmieszane i na bioodpady oraz pozostawił dowolność w zakresie wyposażenia posesji w pojemniki lub worki na pozostałe frakcje (tj. tworzywa sztuczne, szkło i papier). Od stycznia 2017 r. wykonawca będzie zobowiązany również do odbioru odpadów z ogrodów działkowych oraz odbioru odpadów wielkogabarytowych i elektroodpadów bezpośrednio z terenu nieruchomości w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia.

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, tj. do dn. 09.09.2016 r. ofertę złożyły dwa przedsiębiorstwa:

1) Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o.o., ul. Matejki 13, 87-200 Wąbrzeźno oraz

2) Przedsiębiorstwo Inwestycyjno Handlowe Inwest-Satelit, ul. Rynek 17, 87-400 Golub-Dobrzyń.

Przedsiębiorstwo Inwest-Satelit przedstawiło korzystniejszą ofertę cenową o 398.304,00 zł brutto. Dotychczasowy Wykonawca usług tj. Przedsiębiorstwo EKOSYSTEM Sp. z o.o. z Wąbrzeźna gwarantuje wyposażenie wszystkich nieruchomości w komplet pojemników, natomiast właściciel firmy Inwest-Satelit zaoferował pojemniki do zbierania odpadów zmieszanych i bioodpadów oraz worki do zbierania pozostałych frakcji.

Wybór niższej oferty cenowej wiązać się może z koniecznością zbierania szkła, plastiku oraz papieru i tektury do worków wykonanych z tworzywa sztucznego. Niemniej jednak istniałaby realna szansa na utrzymanie stawek opłat na dotychczasowym poziomie. Wybór droższego oferenta oznacza pozostawienie na nieruchomościach pojemników. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że stawki opłat będą musiały zostać podwyższone o ok. 2 - 4 zł od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

Nadmieniamy, że przepisy ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach nie przewidują możliwości dotowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminę, co oznacza że wpłaty dokonane przez właścicieli nieruchomości muszą pokryć wszystkie elementy funkcjonowania systemu, w tym także wynagrodzenie dla wykonawcy usług.

W chwili obecnej szczegółowo analizowane są obie oferty. Zamawiający musi zbadać, czy oferenci nie podlegają wykluczeniu i spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu, t.j. czy posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz uprawnienia do wykonywania działalności, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej realizację przedmiotu zamówienia. Aktualnie wystąpiliśmy do jednego z oferentów o przedstawienie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

Jeżeli wykonawcy spełnią wszystkie warunki, a treść ofert jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Gmina jest zobowiązana do wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny określonych w treści specyfikacji.

Ogłoszenie o wyborze oferty zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!