Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Ogłoszenia arrow Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od 2017r.

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od 2017r. Drukuj
Wpisał: Anna Dalke   
02.12.2016
odbieranie_odpadow_2017_00_02_12_16.jpgInformujemy, że Gmina Kowalewo Pomorskie dokonała wyboru wykonawcy usług odbierania i zagospodarowania stałych odpadów komunalnych. W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r. usługi będzie świadczyło Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o.o. z Wąbrzeźna, przy udziale podwykonawcy, tj. miejscowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
Uroczyste podpisanie umowy nastąpiło w dn. 01 grudnia br. Sygnatariuszami dokumentu byli: Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski oraz przedstawiciele zwycięskiej firmy: dyrektor Paweł Lewalski wraz z zastępcą dyrektora Tomaszem Lewalskim.

Wykonawca pozostawi na wszystkich nieruchomościach komplet pojemników do selektywnego zbierania nieczystości stałych oraz dostarczy harmonogram odbioru odpadów na kolejny rok. Ponadto w celu obniżenia kosztów wynikających ze składowania odpadów przedsiębiorca zamierza w szerszym zakresie rozpropagować selektywną zbiórkę odpadów. Już od 2017 r. firma Ekosystem stworzy możliwość odrębnego zbierania popiołu. W tym celu dostarczy do nieruchomości w obrębie miasta dodatkowe pojemniki. Mieszkańcy obszarów wiejskich, tak jak dotychczas, będą mogli prowadzić segregację popiołu zgłaszając uprzednio ten fakt do Urzędu Miejskiego lub gromadzić go w pojemnikach na odpady zmieszane.

Oprócz przedsiębiorstwa Ekosystem z Wąbrzeźna o udzielenie zamówienia ubiegało się również Przedsiębiorstwo Inwestycyjno Handlowe Inwest-Satelit z Golubia-Dobrzynia. Pomimo iż, oferta firmy Inwest-Satelit była o 398.304,00 zł korzystniejsza, to Gmina Kowalewo Pomorskie była zobligowana do jej odrzucenia ze względu na brak spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.

Nadmieniamy, że system gospodarowania odpadami musi się bilansować, w związku z powyższym wybór droższego oferenta wiązać się może z koniecznością podwyższenia stawek opłat. Ponadto na ostateczną cenę wywozu odpadów może mieć wpływ planowana rządowa podwyżka opłat za korzystanie ze środowiska, dotycząca ceny składowania odpadów zmieszanych na składowisku.

Gmina Kowalewo Pomorskie wraz z przedsiębiorstwem Ekosystem stworzyła nowoczesny i dogodny dla mieszkańców system selektywnego zbierania odpadów, dlatego apelujemy o staranną ich segregację. Prosimy także o dokonywanie terminowych wpłat oraz składanie deklaracji zgodnych ze stanem faktycznym. Celowe zaniżanie liczby osób zamieszkałych oraz podawanie mniejszej pojemności pojemników niż rzeczywista ilość wytwarzanych odpadów (w przypadku właścicieli firm prywatnych) skutkować może podwyższeniem stawek opłat dla wszystkich właścicieli nieruchomości.

Przypominamy, że zgodnie z art. 6 m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w przypadku zmiany liczby osób zamieszkałych w nieruchomości, właściciel bądź zarządca posesji, w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany, winien złożyć nową deklarację.

Uczciwe wpisywanie danych będących podstawą naliczenia wysokości opłaty leży w interesie ogółu mieszkańców Gminy. Prosimy o współpracę z pracownikami tut. Urzędu i informowanie o uzasadnionych podejrzeniach celowego zaniżania liczby osób zamieszkałych. Osobom zgłaszającym zapewniamy pełną anonimowość.

 

odbieranie_odpadow_2017_02_12_16.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!