Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 18.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow STAWKI PODATKÓW OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE GMINY KOWALEWO POMORSKIE W 2017 ROKU

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

STAWKI PODATKÓW OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE GMINY KOWALEWO POMORSKIE W 2017 ROKU Drukuj
Wpisał: Natalia Kociemska   
03.01.2017
Podatek rolny

Średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 roku obniżono z kwoty 52,44 zł za 1 dt. (q) do kwoty 50,65 zł za 1 dt. (q). Wobec tego stawka podatku rolnego w 2017 roku za 1 ha przeliczeniowy wynosić będzie 126,63 zł.

Podatek od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości uległy zmianie i przedstawiają się następująco:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,86 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,54 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego, przez organizacje pożytku publicznego - 0,39 zł od 1 m2 powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r., poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 2,98 zł od 1 m2 powierzchni; 

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,14 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyłączeniem zajętych na garaże i domki letniskowe, dla których ustala się stawkę – 7,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli – 2 % ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatek od środków transportowych

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 798,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1 298,00 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1 563,00 zł,

2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) o liczbie osi – dwie: - równej lub wyższej niż 12 ton – 1 563,00 zł,

b) o liczbie osi – trzy: - równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 19 ton – 1 563,00 zł, - równej lub wyższej niż 19 ton – 1 608,00 zł, c) o liczbie osi – cztery i więcej: - równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 27 ton – 1 608,00 zł, - równej lub wyższej niż 27 ton – 2 517,00 zł,

3) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) o liczbie osi – dwie: - równej lub wyższej niż 12 ton – 1 985,00 zł,

b) o liczbie osi – trzy: - równej lub wyższej niż 12 ton – 1 985,00 zł, c) o liczbie osi cztery i więcej: - równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 27 ton – 2 474,00 zł, - równej lub wyższej niż 27 ton – 3 072,00 zł,

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony – 1 519,00 zł,

b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton – 1 675,00 zł,

c) od 9 ton i poniżej 12 ton – 1 831,00 zł,

5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) o liczbie osi – dwie: - równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton – 1 376,00 zł, - równej lub wyższej niż 18 ton – 1 999,00 zł,

b) o liczbie osi – trzy i więcej: - równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton – 1 774,00 zł, - powyżej 36 ton – 2 706,00 zł,

6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) o liczbie osi – dwie: - równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton – 1 530,00 zł, - równej lub wyższej niż 18 ton – 2 374,00 zł,

b) o liczbie osi trzy i więcej: - równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton – 2 374,00 zł, - powyżej 36 ton – 3 072,00 zł,

7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: - od 7 ton i poniżej 12 ton – 1 563,00 zł,

8) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) o liczbie osi – jedna: - równej lub wyższej niż 12 ton – 1 076,00 zł,

b) o liczbie osi dwie: - równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton – 1 076,00 zł, - równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton – 1 254,00 zł, - powyżej 36 ton – 1 685,00 zł,

c) o liczbie osi – trzy i więcej: - równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton – 1 076,00 zł, - równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton – 1 254,00 zł, - powyżej 36 ton – 1  472,00 zł,

9) od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) o liczbie osi – jedna: - równej lub wyższej niż 12 ton – 787,00 zł,

b) o liczbie osi – dwie: - równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton – 787,00 zł, - równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton – 1 608,00 zł, - powyżej 36 ton – 2 130,00 zł,

c) o liczbie osi – trzy i więcej: - równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton – 1 342,00 zł, - powyżej 36 ton – 2 030,00 zł,

10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca – 1 808,00 zł,

b) równej lub większej niż 22 miejsca – 2 285,00 zł,

Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 4 i 10 posiadających katalizatory stawki podatku zmniejsza się o 10 % i określa w wysokości:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 718,20 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1 168,20 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1 406,70 zł,

2) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony – 1 367,10 zł,

b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton – 1 507,50 zł,

c) od 9 ton i poniżej 12 ton – 1 647,90 zł,

3) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca – 1 627,20 zł,

b) równej lub większej niż 22 miejsca – 2 056,50 zł,

Dzienne stawki opłaty targowej

1) przy sprzedaży zwierząt rzeźnych i hodowlanych (konie, bydło, trzoda chlewna itp.) – 6,50 zł od 1 sztuki,

2) przy sprzedaży towaru z pojazdu:

a) z samochodu do 3,5 tony – 18,50 zł za każdy pojazd,

b) z samochodu powyżej 3,5 tony – 22,50 zł za każdy pojazd,

c) z samochodu z przyczepą – 29,50 zł za zespół pojazdów,

d) z samochodu gastronomicznego i przyczepy gastronomicznej – 17,50 zł za każdy pojazd,

3) przy sprzedaży obnośnej z ręki, koszyka, skrzynki itp. – 2,00 zł od osoby,

4) przy sprzedaży z wozu konnego – 17,50 zł,

5) przy sprzedaży z wózka ręcznego, roweru itp. – 2,00 zł od osoby,

6) przy sprzedaży z lady lub stołu:

a) do 1 m b. powierzchni – 4,50 zł,

b) powyżej 1 m b. do 2 m b. powierzchni – 6,50 zł,

c) powyżej 2 m b. do 3 m b. powierzchni – 7,50 zł,

d) powyżej 3 m b. powierzchni – 8,50 zł plus 2,00 zł za każdy kolejny rozpoczęty m b.,

7) przy sprzedaży ze straganu, kiosku – 10,50 zł,

8) przy sprzedaży towaru z placu targowego – od 1 m2 zajmowanej powierzchni placu targowego – 6,50 zł.

Ponadto zmianie uległy także wzory deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i podatek leśny oraz wzory formularzy zawierające dane o zwolnieniach w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym. Są one dostępne jako załączniki do uchwały nr XVIII/158/16 (http://www.bip.kowalewopomorskie.pl/uchwala-nr-xviii15816-w-sprawie-okreslenia-wzorow-deklaracji-i-informacji-na-podatek-od-nieruchomosci-na-podatek-rolny-i-podatek-lesny-oraz-wzory-formularzy-zawierajace-dane-o-zwolnieniach-w-poda/ ), a także w kartach usług na stronie Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!