Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow STAWKI PODATKÓW OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE GMINY KOWALEWO POMORSKIE W 2017 ROKU

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

STAWKI PODATKÓW OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE GMINY KOWALEWO POMORSKIE W 2017 ROKU Drukuj
Wpisał: Natalia Kociemska   
03.01.2017
Podatek rolny

Średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 roku obniżono z kwoty 52,44 zł za 1 dt. (q) do kwoty 50,65 zł za 1 dt. (q). Wobec tego stawka podatku rolnego w 2017 roku za 1 ha przeliczeniowy wynosić będzie 126,63 zł.

Podatek od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości uległy zmianie i przedstawiają się następująco:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,86 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,54 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego, przez organizacje pożytku publicznego - 0,39 zł od 1 m2 powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r., poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 2,98 zł od 1 m2 powierzchni; 

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,71 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,14 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 5,74 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyłączeniem zajętych na garaże i domki letniskowe, dla których ustala się stawkę – 7,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli – 2 % ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatek od środków transportowych

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 798,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1 298,00 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1 563,00 zł,

2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) o liczbie osi – dwie: - równej lub wyższej niż 12 ton – 1 563,00 zł,

b) o liczbie osi – trzy: - równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 19 ton – 1 563,00 zł, - równej lub wyższej niż 19 ton – 1 608,00 zł, c) o liczbie osi – cztery i więcej: - równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 27 ton – 1 608,00 zł, - równej lub wyższej niż 27 ton – 2 517,00 zł,

3) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) o liczbie osi – dwie: - równej lub wyższej niż 12 ton – 1 985,00 zł,

b) o liczbie osi – trzy: - równej lub wyższej niż 12 ton – 1 985,00 zł, c) o liczbie osi cztery i więcej: - równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 27 ton – 2 474,00 zł, - równej lub wyższej niż 27 ton – 3 072,00 zł,

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony – 1 519,00 zł,

b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton – 1 675,00 zł,

c) od 9 ton i poniżej 12 ton – 1 831,00 zł,

5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) o liczbie osi – dwie: - równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton – 1 376,00 zł, - równej lub wyższej niż 18 ton – 1 999,00 zł,

b) o liczbie osi – trzy i więcej: - równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton – 1 774,00 zł, - powyżej 36 ton – 2 706,00 zł,

6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) o liczbie osi – dwie: - równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton – 1 530,00 zł, - równej lub wyższej niż 18 ton – 2 374,00 zł,

b) o liczbie osi trzy i więcej: - równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton – 2 374,00 zł, - powyżej 36 ton – 3 072,00 zł,

7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: - od 7 ton i poniżej 12 ton – 1 563,00 zł,

8) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) o liczbie osi – jedna: - równej lub wyższej niż 12 ton – 1 076,00 zł,

b) o liczbie osi dwie: - równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton – 1 076,00 zł, - równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton – 1 254,00 zł, - powyżej 36 ton – 1 685,00 zł,

c) o liczbie osi – trzy i więcej: - równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton – 1 076,00 zł, - równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton – 1 254,00 zł, - powyżej 36 ton – 1  472,00 zł,

9) od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) o liczbie osi – jedna: - równej lub wyższej niż 12 ton – 787,00 zł,

b) o liczbie osi – dwie: - równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton – 787,00 zł, - równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton – 1 608,00 zł, - powyżej 36 ton – 2 130,00 zł,

c) o liczbie osi – trzy i więcej: - równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton – 1 342,00 zł, - powyżej 36 ton – 2 030,00 zł,

10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca – 1 808,00 zł,

b) równej lub większej niż 22 miejsca – 2 285,00 zł,

Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 4 i 10 posiadających katalizatory stawki podatku zmniejsza się o 10 % i określa w wysokości:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 718,20 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1 168,20 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1 406,70 zł,

2) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony – 1 367,10 zł,

b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton – 1 507,50 zł,

c) od 9 ton i poniżej 12 ton – 1 647,90 zł,

3) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca – 1 627,20 zł,

b) równej lub większej niż 22 miejsca – 2 056,50 zł,

Dzienne stawki opłaty targowej

1) przy sprzedaży zwierząt rzeźnych i hodowlanych (konie, bydło, trzoda chlewna itp.) – 6,50 zł od 1 sztuki,

2) przy sprzedaży towaru z pojazdu:

a) z samochodu do 3,5 tony – 18,50 zł za każdy pojazd,

b) z samochodu powyżej 3,5 tony – 22,50 zł za każdy pojazd,

c) z samochodu z przyczepą – 29,50 zł za zespół pojazdów,

d) z samochodu gastronomicznego i przyczepy gastronomicznej – 17,50 zł za każdy pojazd,

3) przy sprzedaży obnośnej z ręki, koszyka, skrzynki itp. – 2,00 zł od osoby,

4) przy sprzedaży z wozu konnego – 17,50 zł,

5) przy sprzedaży z wózka ręcznego, roweru itp. – 2,00 zł od osoby,

6) przy sprzedaży z lady lub stołu:

a) do 1 m b. powierzchni – 4,50 zł,

b) powyżej 1 m b. do 2 m b. powierzchni – 6,50 zł,

c) powyżej 2 m b. do 3 m b. powierzchni – 7,50 zł,

d) powyżej 3 m b. powierzchni – 8,50 zł plus 2,00 zł za każdy kolejny rozpoczęty m b.,

7) przy sprzedaży ze straganu, kiosku – 10,50 zł,

8) przy sprzedaży towaru z placu targowego – od 1 m2 zajmowanej powierzchni placu targowego – 6,50 zł.

Ponadto zmianie uległy także wzory deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i podatek leśny oraz wzory formularzy zawierające dane o zwolnieniach w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym. Są one dostępne jako załączniki do uchwały nr XVIII/158/16 (http://www.bip.kowalewopomorskie.pl/uchwala-nr-xviii15816-w-sprawie-okreslenia-wzorow-deklaracji-i-informacji-na-podatek-od-nieruchomosci-na-podatek-rolny-i-podatek-lesny-oraz-wzory-formularzy-zawierajace-dane-o-zwolnieniach-w-poda/ ), a także w kartach usług na stronie Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!