Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Informacja dla właścicieli domków letniskowych

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Informacja dla właścicieli domków letniskowych Drukuj
Wpisał: Anna Dalke   
24.01.2017

inf_domki_tetniskowe_000_24_01_17_.jpgInformacja dla właścicieli domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Informujemy, że na podstawie art. 6j ust 3b i ust. 3c ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 250) Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim Uchwałą nr XV/121/16 z dnia 29 czerwca 2016r. ustaliła ryczałtowa stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno -  wypoczynkowe  jedynie przez część roku. 

W związku z powyższym powstał obowiązek wnoszenia rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na w/w nieruchomościach. Dla wypełnienia tego obowiązku właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 marca 2017 r.

Ryczałtowa stawka opłaty za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi:

  1. 45,00 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  2. 110,00 zł, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Ryczałtową stawkę opłaty należy uiszczać bez uprzedniego wezwania w terminie do 31 października roku, którego opłata dotyczy. Wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim w Banku Spółdzielczym nr 64 9496 0008 0000 1720 2000 0041, a na terenach wiejskich dodatkowo u inkasenta.

Odbiór odpadów z terenu w/w nieruchomości odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kowalewo Pomorskie oraz przyjętym harmonogramem.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!