Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Informacja dla właścicieli domków letniskowych

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Informacja dla właścicieli domków letniskowych Drukuj
Wpisał: Anna Dalke   
24.01.2017

inf_domki_tetniskowe_000_24_01_17_.jpgInformacja dla właścicieli domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Informujemy, że na podstawie art. 6j ust 3b i ust. 3c ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 250) Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim Uchwałą nr XV/121/16 z dnia 29 czerwca 2016r. ustaliła ryczałtowa stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno -  wypoczynkowe  jedynie przez część roku. 

W związku z powyższym powstał obowiązek wnoszenia rocznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na w/w nieruchomościach. Dla wypełnienia tego obowiązku właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15 marca 2017 r.

Ryczałtowa stawka opłaty za jeden domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi:

  1. 45,00 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  2. 110,00 zł, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Ryczałtową stawkę opłaty należy uiszczać bez uprzedniego wezwania w terminie do 31 października roku, którego opłata dotyczy. Wpłaty można dokonywać na konto Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim w Banku Spółdzielczym nr 64 9496 0008 0000 1720 2000 0041, a na terenach wiejskich dodatkowo u inkasenta.

Odbiór odpadów z terenu w/w nieruchomości odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kowalewo Pomorskie oraz przyjętym harmonogramem.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!