Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 28.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow BRUDNA WODA ???

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

BRUDNA WODA ??? Drukuj
Wpisał: Małgorzata Wegner   
25.01.2017
brodna_woda_000_25_01_17.jpgW związku z pojawieniem się na forum Gazety Pomorskiej wpisu na temat wystąpienia brudnej wody informujemy, że przyczyną takiego stanu mogła być awaria sieci. Jak już wcześniej informowaliśmy, w celu naprawy lub wymiany urządzeń konieczne jest zamykanie i otwieranie na czas awarii odcinków sieci, co w konsekwencji prowadzi do zrywania w rurach nagromadzonych osadów.

Przedsiębiorstwo wodociągowe ZUW Ostrowite mając na uwadze dostarczanie wody o dobrej jakości, po każdej awarii dokonuje płukania sieci. Płukanie rurociągu odbywa się za pomocą hydrantów zamontowanych na sieci wodociągowej. W trakcie płukania sieci nie powinno się korzystać z urządzeń wodociągowych, żeby nie odwrócić efektu płukania (wówczas brudna woda wciągana jest do wewnętrznej sieci, a nie usuwana na zewnątrz).

Nadmieniamy, że tut. Urząd prowadzi monitoring jakości wody. W ostatnim czasie nie odnotowano uwag co do jej jakości zarówno na terenie miasta jak i gminy. W tym miejscu zwracamy się do mieszkańców z serdeczną prośbą, aby w przypadku pojawienia się brudnej wody, zgłaszali swe uwagi bezpośrednio do ZUW Ostrowite tel. 56 683-62-96 lub tel. 663 940 993 (oczyszczalnia ścieków) w celu podjęcia szybkiej reakcji przez eksploatatora i naprawy urządzeń bądź poprawy jakości wody. W dni robocze w godzinach pracy uwagi można również zgłaszać do Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tut. Urzędu (pawilon sportowy), biuro nr 8, tel. 56 684 15 79 wewn. 60. Zamieszczenie anonimowego wpisu na forum nie pomaga w sprawnym przywróceniu wody dobrej jakości.

Dodajemy również, że w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 46 poz. 775 z dnia 2006.04.14 opublikowana jest Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie.

Zgodnie z § 40. 1. w przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej z przepisami określonymi w § 6, ust 2 regulaminu lub przerw w dostawach wody, a także jakości świadczonych usług niezgodnych z umową, Odbiorca usług może złożyć pisemną reklamację w terminie czternastu dni od dnia, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi, albo od dnia w którym usługa została niewłaściwe wykonana, lub miała być wykonana.

Reklamacja powinna zawierać:

1) imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres Odbiorcy;

2) przedmiot reklamacji;

3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;

4) zgłoszenie roszczenia o upust;

5) numer i datę umowy;

6) podpis Odbiorcy.

Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak, niż w terminie czternastu dni od dnia jej wniesienia. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu.

Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Odpowiedź winna zawierać:

1) nazwę Przedsiębiorstwa;

2) powołanie podstawy prawnej;

3) rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględniania reklamacji;

4) pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia roszczeń w innym trybie;

5) podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Przedsiębiorstwo, z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska.

W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, odpowiedź na reklamację winna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. W przypadku uwzględnienia reklamacji Przedsiębiorstwo powiadamia Odbiorcę o wyniku rozpatrzenia, a także o wysokości i formie wypłaty przyznanego upustu lub należności.

Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę może nastąpić bez uprzedniego zawiadamiania Odbiorców w przypadku, gdy występują warunki uniemożliwiające świadczenie usług, w szczególności gdy z powodu nagłej awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę. Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z wstrzymaniem lub ograniczeniem świadczenia usługi, chyba że nie ponosi winy.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!