Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 19.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow BRUDNA WODA ???

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

BRUDNA WODA ??? Drukuj
Wpisał: Małgorzata Wegner   
25.01.2017
brodna_woda_000_25_01_17.jpgW związku z pojawieniem się na forum Gazety Pomorskiej wpisu na temat wystąpienia brudnej wody informujemy, że przyczyną takiego stanu mogła być awaria sieci. Jak już wcześniej informowaliśmy, w celu naprawy lub wymiany urządzeń konieczne jest zamykanie i otwieranie na czas awarii odcinków sieci, co w konsekwencji prowadzi do zrywania w rurach nagromadzonych osadów.

Przedsiębiorstwo wodociągowe ZUW Ostrowite mając na uwadze dostarczanie wody o dobrej jakości, po każdej awarii dokonuje płukania sieci. Płukanie rurociągu odbywa się za pomocą hydrantów zamontowanych na sieci wodociągowej. W trakcie płukania sieci nie powinno się korzystać z urządzeń wodociągowych, żeby nie odwrócić efektu płukania (wówczas brudna woda wciągana jest do wewnętrznej sieci, a nie usuwana na zewnątrz).

Nadmieniamy, że tut. Urząd prowadzi monitoring jakości wody. W ostatnim czasie nie odnotowano uwag co do jej jakości zarówno na terenie miasta jak i gminy. W tym miejscu zwracamy się do mieszkańców z serdeczną prośbą, aby w przypadku pojawienia się brudnej wody, zgłaszali swe uwagi bezpośrednio do ZUW Ostrowite tel. 56 683-62-96 lub tel. 663 940 993 (oczyszczalnia ścieków) w celu podjęcia szybkiej reakcji przez eksploatatora i naprawy urządzeń bądź poprawy jakości wody. W dni robocze w godzinach pracy uwagi można również zgłaszać do Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej tut. Urzędu (pawilon sportowy), biuro nr 8, tel. 56 684 15 79 wewn. 60. Zamieszczenie anonimowego wpisu na forum nie pomaga w sprawnym przywróceniu wody dobrej jakości.

Dodajemy również, że w Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 46 poz. 775 z dnia 2006.04.14 opublikowana jest Uchwała Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 22 lutego 2006 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie.

Zgodnie z § 40. 1. w przypadku dostaw wody o jakości niezgodnej z przepisami określonymi w § 6, ust 2 regulaminu lub przerw w dostawach wody, a także jakości świadczonych usług niezgodnych z umową, Odbiorca usług może złożyć pisemną reklamację w terminie czternastu dni od dnia, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi, albo od dnia w którym usługa została niewłaściwe wykonana, lub miała być wykonana.

Reklamacja powinna zawierać:

1) imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres Odbiorcy;

2) przedmiot reklamacji;

3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;

4) zgłoszenie roszczenia o upust;

5) numer i datę umowy;

6) podpis Odbiorcy.

Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie dłużej jednak, niż w terminie czternastu dni od dnia jej wniesienia. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu.

Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Odpowiedź winna zawierać:

1) nazwę Przedsiębiorstwa;

2) powołanie podstawy prawnej;

3) rozstrzygnięcie o uwzględnieniu lub odmowie uwzględniania reklamacji;

4) pouczenie w sprawie możliwości dochodzenia roszczeń w innym trybie;

5) podpis upoważnionego pracownika reprezentującego Przedsiębiorstwo, z podaniem zajmowanego przez niego stanowiska.

W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji w całości lub w części, odpowiedź na reklamację winna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. W przypadku uwzględnienia reklamacji Przedsiębiorstwo powiadamia Odbiorcę o wyniku rozpatrzenia, a także o wysokości i formie wypłaty przyznanego upustu lub należności.

Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę może nastąpić bez uprzedniego zawiadamiania Odbiorców w przypadku, gdy występują warunki uniemożliwiające świadczenie usług, w szczególności gdy z powodu nagłej awarii sieci nie ma możliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę. Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z wstrzymaniem lub ograniczeniem świadczenia usługi, chyba że nie ponosi winy.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!