Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Zwrot podatku akcyzowego

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Zwrot podatku akcyzowego Drukuj
Wpisał: Natalia Kociemska   
31.01.2017

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2017 roku

Zgodnie z informacją z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, uprzejmie informuję, iż w 2017 roku, producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu, który w 2017 roku wynosić będzie 86,00 zł / ha w dwóch terminach, tj.

a) od 1 lutego 2017r., do 28 lutego 2017r., producent rolny składa odpowiedni wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016r., do 31 stycznia 2017r.,

b)  od 1 sierpnia 2017r., do 31 sierpnia 2017r., producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnego w okresie od 1 lutego 2017r., do  31 lipca 2017r.,

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie:

a) 3 - 28 kwietnia 2017r., w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

b)  2 - 31 października 2017r., w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ( www.minrol.gov.pl ), a także na stronie tut. Urzędu w kartach usług oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim (biuro nr 3).

Dodatkowo nadmieniam, iż stawka zwrotu podatku akcyzowego została określona w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2017 roku.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r., o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wniosek o zwrot podatku musi zawierać:

1)  imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta rolnego;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego;

3) numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) albo numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość producenta rolnego oraz nazwę organu, który wydał dokument, w przypadku gdy producent rolny jest osobą fizyczną;

4) oświadczenie o powierzchni użytków rolnych, o których mowa w art. 4 ust. 2, położonych na obszarze gminy, do której wójta, burmistrza (prezydenta miasta) jest składany wniosek o zwrot podatku;

5) pisemną zgodę pozostałych współposiadaczy, o której mowa w art. 3 ust. 4, jeżeli producent rolny jest współposiadaczem gruntów gospodarstwa rolnego;

6) numer rachunku bankowego, w przypadku gdy zwrot podatku nastąpi w formie przelewu;

7) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 56 684 10 24 wew. 33.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!