Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 17.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Zwrot podatku akcyzowego

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Zwrot podatku akcyzowego Drukuj
Wpisał: Natalia Kociemska   
31.01.2017

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2017 roku

Zgodnie z informacją z Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, uprzejmie informuję, iż w 2017 roku, producent rolny może składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do wysokości limitu zwrotu, który w 2017 roku wynosić będzie 86,00 zł / ha w dwóch terminach, tj.

a) od 1 lutego 2017r., do 28 lutego 2017r., producent rolny składa odpowiedni wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016r., do 31 stycznia 2017r.,

b)  od 1 sierpnia 2017r., do 31 sierpnia 2017r., producent rolny składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnego w okresie od 1 lutego 2017r., do  31 lipca 2017r.,

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w terminie:

a) 3 - 28 kwietnia 2017r., w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,

b)  2 - 31 października 2017r., w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego został ogłoszony w drodze rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ( www.minrol.gov.pl ), a także na stronie tut. Urzędu w kartach usług oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim (biuro nr 3).

Dodatkowo nadmieniam, iż stawka zwrotu podatku akcyzowego została określona w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2017 roku.

Ponadto informuję, iż zgodnie z art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006 r., o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, wniosek o zwrot podatku musi zawierać:

1)  imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres producenta rolnego;

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) producenta rolnego;

3) numer ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności (PESEL) albo numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość producenta rolnego oraz nazwę organu, który wydał dokument, w przypadku gdy producent rolny jest osobą fizyczną;

4) oświadczenie o powierzchni użytków rolnych, o których mowa w art. 4 ust. 2, położonych na obszarze gminy, do której wójta, burmistrza (prezydenta miasta) jest składany wniosek o zwrot podatku;

5) pisemną zgodę pozostałych współposiadaczy, o której mowa w art. 3 ust. 4, jeżeli producent rolny jest współposiadaczem gruntów gospodarstwa rolnego;

6) numer rachunku bankowego, w przypadku gdy zwrot podatku nastąpi w formie przelewu;

7) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 56 684 10 24 wew. 33.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!