Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Informacja dotycząca wycinki drzew

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Informacja dotycząca wycinki drzew Drukuj
Wpisał: Agnieszka Szewczyk   
16.02.2017

wycinka_drzew_15_02_17_00.jpgW związku z przeprowadzaną wycinką drzew na terenie gminy, która wzbudza dyskusję wśród mieszkańców Kowalewa Pomorskiego uprzejmie informuję, że na wszystkie wycinki przeprowadzane w bieżącym okresie wegetacyjnym zostały wydane stosowne decyzje w latach poprzednich. W postępowaniu administracyjnym uczestniczył również Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy jako organ opiniodawczy.

Rozumiemy, że mieszkańcy często nie mogą pogodzić się z widokiem leżących na ziemi pni i konarów dużych okazów. Pojawiają się wówczas pytania czy wycinka była konieczną.

Dlatego też wyjaśniamy, iż z wnioskami o wycinkę drzew występują mieszkańcy bądź zarządcy dróg: Rejon Dróg Wojewódzkich Toruń, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Bydgoszczy, Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu. Przyczyną ich usunięcia jest zły stan fitosanitarny, realne zagrożenie dla budynków i mienia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Decyzje zawierają zobowiązanie do wykonania nasadzeń zastępczych w ilości nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew.

Kontrowersje wśród mieszkańców budzą również zaznaczone drzewa rosnące w pasie drogi powiatowej relacji Mlewiec-Wielka Łąka - w miejscowości Borówno.

Do Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie wpłynął wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę przedmiotowych drzew gat. lipa drobnolistna od zarządcy drogi - Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu w związku z planowaną budową chodnika w miejscowości Borówno. W chwili obecnej zostało wszczęte postępowanie administracyjne w tej sprawie, podczas którego zostanie szczegółowo przeanalizowana zasadność złożonego wniosku oraz ilości drzew przeznaczonych do wycinki.

Ponadto przypominamy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249) od 1 stycznia 2017 r. nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia właściwego organu na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą (w tym również zarządcy dróg) są zobowiązani nadal do uzyskania stosowanego zezwolenia.

W/w przepisy nie zwalniają jednak z obowiązku uzyskania od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zezwolenia na czynności zakazane w stosunku do gatunków chronionych w przypadku stwierdzenia, że usunięcie zadrzewienia spowoduje naruszenie tych zakazów (np. umyślne płoszenie lub niepokojenie w okresie lęgowym, niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd ptasich). Nie ma natomiast potrzeby występowania o zezwolenie na usunięcie gniazd ptasich, jeżeli usunięcie drzewa lub krzewu nastąpi poza sezonem lęgowym. Zamiany w ustawie o ochronie przyrody nie zwalniają również z obowiązku uzyskania pozwolenia od Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dotyczy to zabytków indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków, układów urbanistycznych oraz zespołu budowli.

Z up. BURMISTRZA
/-/ mgr Edyta Jasińska
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Ewidencji Gospodarczej

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!