Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Informacja dotycząca wycinki drzew

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Informacja dotycząca wycinki drzew Drukuj
Wpisał: Agnieszka Szewczyk   
16.02.2017

wycinka_drzew_15_02_17_00.jpgW związku z przeprowadzaną wycinką drzew na terenie gminy, która wzbudza dyskusję wśród mieszkańców Kowalewa Pomorskiego uprzejmie informuję, że na wszystkie wycinki przeprowadzane w bieżącym okresie wegetacyjnym zostały wydane stosowne decyzje w latach poprzednich. W postępowaniu administracyjnym uczestniczył również Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy jako organ opiniodawczy.

Rozumiemy, że mieszkańcy często nie mogą pogodzić się z widokiem leżących na ziemi pni i konarów dużych okazów. Pojawiają się wówczas pytania czy wycinka była konieczną.

Dlatego też wyjaśniamy, iż z wnioskami o wycinkę drzew występują mieszkańcy bądź zarządcy dróg: Rejon Dróg Wojewódzkich Toruń, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Bydgoszczy, Zarząd Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu. Przyczyną ich usunięcia jest zły stan fitosanitarny, realne zagrożenie dla budynków i mienia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Decyzje zawierają zobowiązanie do wykonania nasadzeń zastępczych w ilości nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew.

Kontrowersje wśród mieszkańców budzą również zaznaczone drzewa rosnące w pasie drogi powiatowej relacji Mlewiec-Wielka Łąka - w miejscowości Borówno.

Do Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie wpłynął wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę przedmiotowych drzew gat. lipa drobnolistna od zarządcy drogi - Zarządu Dróg Powiatowych w Golubiu-Dobrzyniu w związku z planowaną budową chodnika w miejscowości Borówno. W chwili obecnej zostało wszczęte postępowanie administracyjne w tej sprawie, podczas którego zostanie szczegółowo przeanalizowana zasadność złożonego wniosku oraz ilości drzew przeznaczonych do wycinki.

Ponadto przypominamy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach (Dz. U. z 2016 r. poz. 2249) od 1 stycznia 2017 r. nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia właściwego organu na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą (w tym również zarządcy dróg) są zobowiązani nadal do uzyskania stosowanego zezwolenia.

W/w przepisy nie zwalniają jednak z obowiązku uzyskania od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zezwolenia na czynności zakazane w stosunku do gatunków chronionych w przypadku stwierdzenia, że usunięcie zadrzewienia spowoduje naruszenie tych zakazów (np. umyślne płoszenie lub niepokojenie w okresie lęgowym, niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd ptasich). Nie ma natomiast potrzeby występowania o zezwolenie na usunięcie gniazd ptasich, jeżeli usunięcie drzewa lub krzewu nastąpi poza sezonem lęgowym. Zamiany w ustawie o ochronie przyrody nie zwalniają również z obowiązku uzyskania pozwolenia od Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dotyczy to zabytków indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków, układów urbanistycznych oraz zespołu budowli.

Z up. BURMISTRZA
/-/ mgr Edyta Jasińska
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Ewidencji Gospodarczej

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!