Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 20.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Narada z sołtysami

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Narada z sołtysami Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
13.03.2017

nar_z_sol_13032017_000.jpgW dniu 13 marca br., na corocznym spotkaniu sołtysi z gminy Kowalewo Pomorskie podsumowali rok. Na zaproszenie Burmistrza Miasta w spotkaniu oprócz sołtysów wzięli udział również kierownicy poszczególnych referatów, prezydium i przewodniczący wszystkich komisji rady miejskiej oraz zaproszeni goście m.in. starosta golubski Andrzej Okruciński, dyrektor Zarządu Dróg Mariusz Trojanowski, kierownik MGOPS Zyta Szymańska, dyrektor MGOK Barbara Niewidział, prezes ZGKiM Barbara Stosio, prezes BS Zbigniew Krasicki, przewodniczący Gm. Spółki Wodnej Piotr Strzelecki, prezes Zw. Emerytów Maria Nowatka, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele policji: Komendant Powiatowy Dariusz Borowiec i komendant gminny Grzegorz Motycki.

Spotkanie przebiegało w miłej i świątecznej atmosferze. Każdy z rozmówców składał życzenia z okazji Dnia Kobiet (08.03), Dnia Mężczyzny (10.03) oraz Dnia Sołtysa (11.03).

Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski podkreślał jak ważna i odpowiedzialna jest funkcja sołtysa. Jest on "burmistrzem sołectwa". Musi znać wszystkie problemy, umieć rozmawiać z mieszkańcami, a przede wszystkim przekazywać zdobytą na spotkaniach i zebraniach wiedzę. Zachęcał do poczynienia wszelkich kroków, aby zwiększyć frekwencję na zebraniach wiejskich. Jest to najlepsze miejsce, aby przekazać najważniejsze informacje.

W części roboczej poruszono szereg istotnych tematów, z którymi na co dzień sołtysi się spotykają m.in. finanse sołeckie, modernizacje dróg gminnych, odpady, utylizacja azbestu, bezdomne psy itp. Sekretarz Gminy Ewa Bąk omówiła realizację wniosków z zebrań wiejskich. Żaden przyjęty na zebraniu wniosek nie zginie. Obecnie za 2016r. w realizacji pozostało jeszcze 12 z 25 wniosków.

Skarbnik Gminy Maria Kiżewska podsumowała realizację ustawowego funduszu sołeckiego, z którego ponad 60% przekazano na utrzymanie dróg. Pozostała kwota przeznaczona została na utrzymanie świetlic, festyny i dbanie o czystość i porządek. Podkreślała konieczność stosowania ustawy o zamówieniach publicznych i ustawy o finansach.

Kier. Ref. Ochrony Środowiska Edyta Jasińska poinformowała o zmniejszeniu przez WFOŚiGW dofinansowania do utylizacji azbestu. Już w tym roku w gminie Kowalewo samorząd dokłada 20%, a właściciel 10%. Jest to najkorzystniejsza oferta w powiecie. Możemy się spodziewać, że z roku na rok właściciele będą musieli dopłacać coraz większe kwoty.

Kier. Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Małgorzata Wegner mówiła o zasadach dofinansowania remontu dróg, oraz o zasadach prowadzeniach prac remontowych. Zaapelowała o pomoc w dbaniu o kamienie graniczne, zgłaszanie awarii oświetlenia solarnego. Przypomniała o zasadach odbioru odpadów wielkogabarytowych, popiołu i odpadów poremontowych.

Kier. Referatu Techniczno- Inwestycyjnego i Gospodarki Gruntami Bożena Rymanowska omówiła temat cmentarzy na terenie naszej gminy. Jest 10 czynnych cmentarzy rzymsko- katolickich i 14 nieczynnych (1 żydowski i reszta ewangelickich). Cztery są na gruntach gminnych i są naszą własnością. Osiem leży na gruntach skarbu państwa, a jeden na prywatnych. Wszystkie są w wojewódzkiej ewidencji zabytków. Każdy ma kartę ewidencyjną. Każdy ruch, w tym zmiany przeznaczenia terenu na inny niż cmentarz wymagają zgody nie tylko konserwatora zabytków, ale również właściwego wyznaniowo Kościoła.

Najwięcej wniosków było do instytucji zewnętrznych. Do starostwa wnioskowano o modernizację dróg powiatowych i budowę chodników, do spółki wodnej o przeprowadzenie robót na rowach melioracyjnych.

Starosta Andrzej Okruciński zaapelował o cierpliwość w temacie poprawy jakości dróg powiatowych. Instytucja ta zawiaduje ponad 170km. dróg. W dwóch poprzednich kadencjach (8 lat) wyremontowano 70km. Przez ostatnie dwa lata obecny zarząd zmodernizował już 30km.

Komendant Policji Dariusz Borowiec zachęcał do zapraszania dzielnicowych na zebrania sołeckie.

Prezes spółki ZGKiM zachęcała do skorzystania z szerokiej oferty swojego zakładu, kierownik Centrum Rekreacji i Sportu Marzena Rachubińska zapraszała na obiekty sportowe, natomiast kierownik opieki społecznej i dyrektor domu kultury dziękowali za współpracę.

Radny Jarosław Lewandowski w imieniu OSP Pluskowęsy wspólnie z burmistrzem podziękował sołtysom za wsparcie finansowe dla jednostki na zakup samochodu bojowego.

Przewodniczący rady Jerzy Orłowski oraz radny Michał Klafczyński również złożyli życzenia i zapewniali o współpracy radnych z sołtysami.

nar_z_sol_13032017_001.jpg
 nar_z_sol_13032017_002.jpg
 nar_z_sol_13032017_003.jpg
 nar_z_sol_13032017_104.jpg
 nar_z_sol_13032017_004.jpg
 nar_z_sol_13032017_005.jpg
 nar_z_sol_13032017_006.jpg
 nar_z_sol_13032017_007.jpg
 nar_z_sol_13032017_008.jpg
 nar_z_sol_13032017_009.jpg
 nar_z_sol_13032017_010.jpg
 nar_z_sol_13032017_011.jpg
 nar_z_sol_13032017_012.jpg
 nar_z_sol_13032017_014.jpg
 nar_z_sol_13032017_013.jpg
 nar_z_sol_13032017_015.jpg
 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!