Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 23.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU "PRZYWRACAMY UROK NASZEJ GMINIE"

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU "PRZYWRACAMY UROK NASZEJ GMINIE" Drukuj
Wpisał: Karolina Izbrandt   
17.03.2017
herb_000_30_03_15.jpgI. 1. Organizatorzy: Burmistrz Miasta, Rada Miejska.

2. Cel konkursu: Przywracanie estetycznego wyglądu miejscom zaniedbanym, zniszczonym, zaśmieconym bezmyślną działalnością człowieka oraz:

 • pobudzenie aktywności mieszkańców,
 • konsolidacja wokół wybranego celu,
 • wydłużenie idei sprzątania na pozostałe m-ce roku (nie tylko wrzesień), ze szczególnym uwzględnieniem m-cy wiosennych maj, czerwiec.

3. Zasięg konkursu: teren miasta i gminy Kowalewo Pomorskie.

4. Czas trwania: luty - wrzesień.

5. Uczestnicy (adresaci konkursu): osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, stowarzyszenia, Rady Sołeckie, grupy nieformalne złączone ideą konkursu, związki w/w uczestników (np. Rady Sołeckie + Szkoły).

6. Komisja konkursowa składa się z powołanych członków Komisji Budżetowej i Samorządu.

Członkiem Komisji Konkursowej może być Sołtys Sołectwa oraz Przewodniczący Komitetu Osiedlowego biorącego udział w konkursie, z zastrzeżeniem, że nie będzie dokonywał on oceny zadania zgłoszonego przez swoje sołectwo/osiedle.

7. Nagrody:

 • ogólna suma nagród oraz ich wysokość będzie ustalana co roku przed ogłoszeniem konkursu,
 • nagrody i wyróżnienia przyznawane są decyzją komisji,
 • wysokość nagród pieniężnych ustala Burmistrz Miasta na wniosek komisji konkursowej.

8. Patronat medialny: "GONIEC".

II. Zasady udziału:

1. Uczestnicy konkursu zgłaszają do dnia 31 marca, do biura komisji (referat GKiM) zadanie konkursowe polegające na zamiarze uporządkowania wybranego przez siebie fragmentu gminy (wielkość bez ograniczeń) i przywrócenie mu naturalnego estetycznego wyglądu.

2. Zgłoszenie, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu - winno określać:

 • uczestników przedsięwzięcia,
 • zakres rzeczowy,
 • siły i środki służące jego realizacji (rzeczowe i finansowe oraz źródła pochodzenia),
 • czas trwania (maksymalnie do 30.IX),
 • zamierzony efekt ekologiczny.

3. Konkurs dochodzi do skutku, bez względu na ilość zgłoszonych zadań.

4. Komisja konkursowa po formalnym sprawdzeniu zgłoszenia, dokonuje lustracji terenowej i do 30.IV informuje zgłaszających o przyjęciu zadania do rywalizacji konkursowej.

5. Uczestnicy konkursu wykonują zadania w terminie do 30.IX i zgłaszają je do odbioru komisji konkursowej wraz z krótkim sprawozdaniem, zgodnym z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 z wykonania , zawierającym informacje, o których mowa w punkcie II ppunkt 2.

UWAGA: o ile w ramach realizacji następowała utylizacja, bądź zagospodarowanie odpadów, wówczas należy ten fakt odpowiednio udokumentować.

Ostateczny termin wykonania i zgłoszenia upływa 30.IX.

6. Komisja konkursowa sprawdza wykonanie zadań konkursowych i dokonuje ich oceny. Ocena zgłoszonych zadań dokonywana jest indywidualnie przez każdego członka Komisji. Wynik konkursu jest sumą średnich arytmetycznych ocen indywidualnych.

7. Kryteria oceny zgłoszonych zadań i punktacja:

 • osiągnięty efekt ekologiczny - 30 pkt
 • estetyka wykonanego zadania - 25 pkt;
 • zaangażowanie się mieszkańców w realizację zadań, przy najniższym udziale środków finansowych pochodzących z budżetu gminy, funduszu sołeckiego, dofinansowań unijnych - 30 pkt;
 • wpływ zrealizowanego przedsięwzięcia na potrzeby mieszkańców - 15 pkt.

8. Uroczyste podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem nagród nastąpi do końca I kwartału roku następnego, o czym wszyscy laureaci zostaną poinformowani listownie.

 

 

Tomasz Matusewicz

/-/

 

Przewodniczący

Komisji Budżetowej i Samorządu

 Regulamin został zatwierdzony na Komisji Budżetowej i Samorządu w dniu 14.03.2017 r.

Załączniki:

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!