Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 26.06.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU "PRZYWRACAMY UROK NASZEJ GMINIE"

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU "PRZYWRACAMY UROK NASZEJ GMINIE" Drukuj
Wpisał: Karolina Izbrandt   
17.03.2017
herb_000_30_03_15.jpgI. 1. Organizatorzy: Burmistrz Miasta, Rada Miejska.

2. Cel konkursu: Przywracanie estetycznego wyglądu miejscom zaniedbanym, zniszczonym, zaśmieconym bezmyślną działalnością człowieka oraz:

 • pobudzenie aktywności mieszkańców,
 • konsolidacja wokół wybranego celu,
 • wydłużenie idei sprzątania na pozostałe m-ce roku (nie tylko wrzesień), ze szczególnym uwzględnieniem m-cy wiosennych maj, czerwiec.

3. Zasięg konkursu: teren miasta i gminy Kowalewo Pomorskie.

4. Czas trwania: luty - wrzesień.

5. Uczestnicy (adresaci konkursu): osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, stowarzyszenia, Rady Sołeckie, grupy nieformalne złączone ideą konkursu, związki w/w uczestników (np. Rady Sołeckie + Szkoły).

6. Komisja konkursowa składa się z powołanych członków Komisji Budżetowej i Samorządu.

Członkiem Komisji Konkursowej może być Sołtys Sołectwa oraz Przewodniczący Komitetu Osiedlowego biorącego udział w konkursie, z zastrzeżeniem, że nie będzie dokonywał on oceny zadania zgłoszonego przez swoje sołectwo/osiedle.

7. Nagrody:

 • ogólna suma nagród oraz ich wysokość będzie ustalana co roku przed ogłoszeniem konkursu,
 • nagrody i wyróżnienia przyznawane są decyzją komisji,
 • wysokość nagród pieniężnych ustala Burmistrz Miasta na wniosek komisji konkursowej.

8. Patronat medialny: "GONIEC".

II. Zasady udziału:

1. Uczestnicy konkursu zgłaszają do dnia 31 marca, do biura komisji (referat GKiM) zadanie konkursowe polegające na zamiarze uporządkowania wybranego przez siebie fragmentu gminy (wielkość bez ograniczeń) i przywrócenie mu naturalnego estetycznego wyglądu.

2. Zgłoszenie, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu - winno określać:

 • uczestników przedsięwzięcia,
 • zakres rzeczowy,
 • siły i środki służące jego realizacji (rzeczowe i finansowe oraz źródła pochodzenia),
 • czas trwania (maksymalnie do 30.IX),
 • zamierzony efekt ekologiczny.

3. Konkurs dochodzi do skutku, bez względu na ilość zgłoszonych zadań.

4. Komisja konkursowa po formalnym sprawdzeniu zgłoszenia, dokonuje lustracji terenowej i do 30.IV informuje zgłaszających o przyjęciu zadania do rywalizacji konkursowej.

5. Uczestnicy konkursu wykonują zadania w terminie do 30.IX i zgłaszają je do odbioru komisji konkursowej wraz z krótkim sprawozdaniem, zgodnym z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 z wykonania , zawierającym informacje, o których mowa w punkcie II ppunkt 2.

UWAGA: o ile w ramach realizacji następowała utylizacja, bądź zagospodarowanie odpadów, wówczas należy ten fakt odpowiednio udokumentować.

Ostateczny termin wykonania i zgłoszenia upływa 30.IX.

6. Komisja konkursowa sprawdza wykonanie zadań konkursowych i dokonuje ich oceny. Ocena zgłoszonych zadań dokonywana jest indywidualnie przez każdego członka Komisji. Wynik konkursu jest sumą średnich arytmetycznych ocen indywidualnych.

7. Kryteria oceny zgłoszonych zadań i punktacja:

 • osiągnięty efekt ekologiczny - 30 pkt
 • estetyka wykonanego zadania - 25 pkt;
 • zaangażowanie się mieszkańców w realizację zadań, przy najniższym udziale środków finansowych pochodzących z budżetu gminy, funduszu sołeckiego, dofinansowań unijnych - 30 pkt;
 • wpływ zrealizowanego przedsięwzięcia na potrzeby mieszkańców - 15 pkt.

8. Uroczyste podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem nagród nastąpi do końca I kwartału roku następnego, o czym wszyscy laureaci zostaną poinformowani listownie.

 

 

Tomasz Matusewicz

/-/

 

Przewodniczący

Komisji Budżetowej i Samorządu

 Regulamin został zatwierdzony na Komisji Budżetowej i Samorządu w dniu 14.03.2017 r.

Załączniki:

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!