Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 25.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Reforma oświaty w Gminie Kowalewo Pomorskie

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Reforma oświaty w Gminie Kowalewo Pomorskie Drukuj
Wpisał: Małgorzata Lewandowska   
30.03.2017
herb_000_30_03_15.jpgReforma edukacji zainicjowana przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, wprowadza zmianę ustroju szkolnego. Docelowo w strukturze oświaty funkcjonować będą następujące typy szkół: ośmioletnia szkoła podstawowa, czteroletnie liceum ogólnokształcące, pięcioletnie technikum, trzyletnia branżowa szkoła I stopnia, trzyletnia szkoła specjalna przysposabiającą do pracy, dwuletnia branżowa szkoła II stopnia i szkoła policealna. Wygaszone zostaną gimnazja.

W związku z powyższym również w Gminie Kowalewo Pomorskie konieczne było podjęcie działań zmierzających do ustalenia przyszłego kształtu sieci szkolnej.

Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowe sześcioletnie szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Kowalewo Pomorskie, a więc Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie, Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach oraz Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące staną się ośmioletnimi szkołami podstawowymi.

W związku z powyższym absolwenci obecnej kl. VI szkoły podstawowej, z początkiem roku szkolnego 2017/2018 staną się pierwszym uczniami kl. VII, a w kolejnym roku kl. VIII ośmioletniej szkoły podstawowej.

Natomiast dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa w Mlewie prowadzona przez Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TIO obejmująca strukturą organizacyjną kl. I-III, z dniem 1 września 2017 r. stanie się ośmioletnią szkołą podstawową o strukturze obejmującej te same klasy szkoły podstawowej.

Docelowo ośmioletnie szkoły podstawowe w gminie Kowalewo Pomorskie, z wyjątkiem Szkoły Podstawowej w Mlewie, będą szkołami o pełnej strukturze organizacyjnej obejmującej kl. I-VIII, funkcjonującymi w jednym budynku.

W okresie przejściowym, tj. w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019, poszczególne klasy szkoły podstawowej w Kowalewie Pomorskim będą stopniowo przenoszone do budynku gimnazjum przy ul. Jana Pawła II 2, gdzie docelowo zlokalizowana będzie siedziba Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim.

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim zostanie włączone do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim z dniem 1 września 2018 r. Oznacza to, że w roku szkolnym 2017/2018 gimnazjum będzie funkcjonowało jako samodzielna szkoła, natomiast w roku szkolnym 2018/2019 klasy dotychczasowego gimnazjum prowadzone będą w w/wym. szkole podstawowej.

Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczają do kl. I i kl. II gimnazjum, w kolejnym roku szkolnym będą kontynuowali proces edukacyjny w tej szkole, odpowiednio w kl. II i III. Rekrutacja do kl. I nie będzie już prowadzona, a tym samym zapoczątkowany zostanie proces stopniowego wygaszania kształcenia w gimnazjum.

W wyniku wdrażania nowego modelu struktury szkolnictwa obowiązujące obwody szkolne nie ulegną przekształceniu. Dotyczy to zarówno przyszłych ośmioletnich szkół podstawowych, jak i oddziałów gimnazjum do czasu jego ostatecznego wygaszenia. Jedyne zmiany w tym zakresie dotyczyć będą Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie. W tym przypadku w roku szkolnym 2017/2018 obwód szkolny ulegnie rozszerzeniu, w zakresie kl. IV-VII, a od roku szkolnego 2018/2019 w zakresie kl. IV-VIII, o miejscowości Mlewiec z pominięciem posesji nr 20, 21, 22, 23, 24, Mlewo, Srebrniki, Srebrniki Lądy, a nie tak jak dotychczas w zakresie kl. IV-VI. Zmiana ta wynika z konieczności dostosowania obecnej struktury organizacyjnej szkoły podstawowej do nowego ustroju szkolnego.

Powyższe ustalenia są wynikiem poczynionych prac i uzgodnień w ramach przeprowadzonego procesu dostosowywania sieci szkół mających siedzibę na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie, którego ostatnim elementem było podjęcie przez Radę Miejską w Kowalewie Pomorskim w dniu 29 marca 2017 r. uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

struktura_szkol_01_30_03_17.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!