Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.07.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Reforma oświaty w Gminie Kowalewo Pomorskie

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Kowalewo Pomorskie zaproszono do współpracy przy organizacji Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Reforma oświaty w Gminie Kowalewo Pomorskie Drukuj
Wpisał: Małgorzata Lewandowska   
30.03.2017
herb_000_30_03_15.jpgReforma edukacji zainicjowana przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, wprowadza zmianę ustroju szkolnego. Docelowo w strukturze oświaty funkcjonować będą następujące typy szkół: ośmioletnia szkoła podstawowa, czteroletnie liceum ogólnokształcące, pięcioletnie technikum, trzyletnia branżowa szkoła I stopnia, trzyletnia szkoła specjalna przysposabiającą do pracy, dwuletnia branżowa szkoła II stopnia i szkoła policealna. Wygaszone zostaną gimnazja.

W związku z powyższym również w Gminie Kowalewo Pomorskie konieczne było podjęcie działań zmierzających do ustalenia przyszłego kształtu sieci szkolnej.

Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowe sześcioletnie szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Kowalewo Pomorskie, a więc Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie, Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach oraz Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące staną się ośmioletnimi szkołami podstawowymi.

W związku z powyższym absolwenci obecnej kl. VI szkoły podstawowej, z początkiem roku szkolnego 2017/2018 staną się pierwszym uczniami kl. VII, a w kolejnym roku kl. VIII ośmioletniej szkoły podstawowej.

Natomiast dotychczasowa sześcioletnia Szkoła Podstawowa w Mlewie prowadzona przez Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno - Kulturalne TIO obejmująca strukturą organizacyjną kl. I-III, z dniem 1 września 2017 r. stanie się ośmioletnią szkołą podstawową o strukturze obejmującej te same klasy szkoły podstawowej.

Docelowo ośmioletnie szkoły podstawowe w gminie Kowalewo Pomorskie, z wyjątkiem Szkoły Podstawowej w Mlewie, będą szkołami o pełnej strukturze organizacyjnej obejmującej kl. I-VIII, funkcjonującymi w jednym budynku.

W okresie przejściowym, tj. w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019, poszczególne klasy szkoły podstawowej w Kowalewie Pomorskim będą stopniowo przenoszone do budynku gimnazjum przy ul. Jana Pawła II 2, gdzie docelowo zlokalizowana będzie siedziba Szkoły Podstawowej w Kowalewie Pomorskim.

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalewie Pomorskim zostanie włączone do Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kowalewie Pomorskim z dniem 1 września 2018 r. Oznacza to, że w roku szkolnym 2017/2018 gimnazjum będzie funkcjonowało jako samodzielna szkoła, natomiast w roku szkolnym 2018/2019 klasy dotychczasowego gimnazjum prowadzone będą w w/wym. szkole podstawowej.

Uczniowie, którzy w roku szkolnym 2016/2017 uczęszczają do kl. I i kl. II gimnazjum, w kolejnym roku szkolnym będą kontynuowali proces edukacyjny w tej szkole, odpowiednio w kl. II i III. Rekrutacja do kl. I nie będzie już prowadzona, a tym samym zapoczątkowany zostanie proces stopniowego wygaszania kształcenia w gimnazjum.

W wyniku wdrażania nowego modelu struktury szkolnictwa obowiązujące obwody szkolne nie ulegną przekształceniu. Dotyczy to zarówno przyszłych ośmioletnich szkół podstawowych, jak i oddziałów gimnazjum do czasu jego ostatecznego wygaszenia. Jedyne zmiany w tym zakresie dotyczyć będą Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie. W tym przypadku w roku szkolnym 2017/2018 obwód szkolny ulegnie rozszerzeniu, w zakresie kl. IV-VII, a od roku szkolnego 2018/2019 w zakresie kl. IV-VIII, o miejscowości Mlewiec z pominięciem posesji nr 20, 21, 22, 23, 24, Mlewo, Srebrniki, Srebrniki Lądy, a nie tak jak dotychczas w zakresie kl. IV-VI. Zmiana ta wynika z konieczności dostosowania obecnej struktury organizacyjnej szkoły podstawowej do nowego ustroju szkolnego.

Powyższe ustalenia są wynikiem poczynionych prac i uzgodnień w ramach przeprowadzonego procesu dostosowywania sieci szkół mających siedzibę na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie, którego ostatnim elementem było podjęcie przez Radę Miejską w Kowalewie Pomorskim w dniu 29 marca 2017 r. uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

struktura_szkol_01_30_03_17.jpg

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!