Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 27.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Poziomy za 2016 rok osiągnięte

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Poziomy za 2016 rok osiągnięte Drukuj
Wpisał: Karolina Kowalska   
31.03.2017

poziomy_osiagniete_31_03_17.jpgSamorząd gminy Kowalewo Pomorskie zamknął rok 2016 bardzo dobrymi wskaźnikami w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Jednym z głównych celów wdrażanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi jest zrealizowanie obowiązków wynikających z dyrektyw unijnych, czyli osiągnięcie we wskazanym terminie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie.

Do realizacji powyższych zadań zobowiązuje gminy art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak również akty wykonawcze do ustawy w postaci odpowiednich rozporządzeń. Zgodnie z zapisami zawartymi w cytowanej powyżej ustawie gminy są zobowiązane do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r. odpowiednich poziomów. Do poziomów określonych w ustawie gminy będą dochodziły stopniowo, osiągając w kolejnych latach wartości założone rozporządzeniu Ministra Środowiska z 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

Poniżej przedstawiamy jakie dla kolejnych lat określone zostały poziomy recyklingu, oraz jakie poziomy osiągnął samorząd Kowalewa Pomorskiego:  

 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło- poziom minimalny

10

12

14

16

18

20

30

40

50

Poziom osiągnięty przez Kowalewo Pom.

13,15

23,78

37,86

39,74

40,47

 

 

 

 

 


Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami [%]

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Inne niż niebezpieczne
odpady budowlane 
i rozbiórkowe- poziom minimalny.

30

36

38

40

42

45

50

60

70

Poziom osiągnięty przez Kowalewo Pom.

100%

100%

100%

55%

 100%

 

 

 

 

Według art. 3c wyżej cytowanej ustawy gminy mają również obowiązek ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywa­nych do składowania.    

Rok

2012 r.

2013 r.

2014 r.

2015 r.

2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

2020 r.

Dopuszczalny poziom masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji
przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. [%]

75

50

50

50

45

45

40

40

35

Poziom osiągnięty przez Kowalewo Pom.

86,02

82,25

12,01

13,75

 0,05

 

 

 

 

Z powyższego zestawienia wynika, że za 2016 r. gmina Kowalewo Pomorskie osiągnęła wymagane wskaźniki i nie ma zagrożenia nałożenia kar finansowych przewidzianych w art. 9z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Z roku na rok sa one coraz Ważnym tu jest podkreślenie, że wdrożyliśmy zapisy ustawy od lipca 2013r., gdzie inne samorządy wdrażały je już od stycznia 2012r. Najtrudniej w tak krótkim okresie było zbić poziomy dotyczące odpadów organicznych, gdyż Kowalewo to gmina miejsko- wiejska. Na wsi nie ma tego typu śmieci. Trawą i odpadkami domowymi skarmiane są zwierzęta. - informuje Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski- Bardzo dziękuję mieszkańcom za prowadzenie selektywnej gospodarki odpadami. Aż 96,99% nieruchomości w naszej gminie segreguje śmieci. Takie odpowiedzialne podejście oraz systematyczne regulowanie należności pozwoliło nam już raz obniżyć stawki za odpady segregowane o 20%. Obecnie są one jedne z najniższych w regionie. Mamy 8zł za osobę za śmieci segregowane i 20zł od osoby za niesegregowane. Gospodarka odpadami w gminie jest pod ścisłą kontrolą. Analizujemy nie tylko ściągalność finansową, ale również liczebność mieszkańców (osób fizycznych) jak i firm (osób prawnych)

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!