Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 18.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Opłata za odpady komunalne z ogrodów działkowych

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Opłata za odpady komunalne z ogrodów działkowych Drukuj
Wpisał: Anna Dalke   
20.04.2017
oplaty_ogrody_dzialkowe_00_20_04_17.jpgW związku z wpisami zamieszczonymi na forum Gazety Pomorskiej w temacie "prezent od radnych dla działkowiczów" wyjaśniamy, że Gmina Kowalewo Pomorskie objęła systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wszystkie typy nieruchomości. Tym samym do ponoszenia opłat zostali zobowiązani zarówno właściciele (lub zarządcy) nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych (takich jak firmy, instytucje, cmentarze itp.).
Ponieważ na nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w tym na terenach ogrodów działkowych, zasadniczo nie zamieszkują mieszkańcy, na rady gmin narzucono ustawowy obowiązek uchwalenia rocznej ryczałtowej stawki opłaty dla tego typu nieruchomości.

Wypełniając dyspozycję wynikającą z art. 6 j ust. 3 b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tj. Dz.U. z 2016, poz. 250 z późn. zm.) Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim na Sesji Rady Miejskiej w dn. 29 czerwca 2016 r. jednogłośnie ustaliła ryczałtową stawkę opłaty od każdej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, która wynosi odpowiednio:

  • 45,00 zł rocznie, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 110,00 zł rocznie, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

W ustawie wskazano, iż stawkę opłaty należy ustalić w oparciu o średnią ilość odpadów powstających na tych nieruchomościach wyrażoną w liczbie pojemników. Ustawodawca nie zezwolił więc na różnicowanie stawki w zależności od powierzchni terenu wykorzystywanego na cele wypoczynkowe, faktu posiadania altany, bądź domku letniskowego oraz częstotliwości przebywania na terenie działki. Stawki opłat za odpady komunalne pochodzące z terenów rekreacyjnych wynikające z uchwał gmin ościennych kształtują się od 36 zł do 220 zł - przy selektywnym zbieraniu odpadów oraz od 60 zł do 480 zł - przy zbieraniu nieselektywnym.

Informujemy ponadto, iż przed opracowaniem projektu uchwały na Komisjach Rady Miejskiej, pracownicy Urzędu Miejskiego merytorycznie odpowiedzialni za prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi spotkali się z Prezesem Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Jedność" w Kowalewie Pom. informując o zmianach w przepisach prawnych, na podstawie których działkowicze będą musieli ponosić opłaty za odpady z ogrodów. W trakcie spotkania wyjaśniono również kwestie sposobu obliczenia wysokości opłaty oraz możliwych wariantów rozmieszczenia pojemników. Poinformowano o konieczności złożenia przez zarząd deklaracji i wniesienia opłaty od ogólnej liczby działek wchodzących w skład ROD „Jedność". Do przekazanych informacji Prezes nie wniósł uwag.

Na Komisjach Rady Miejskiej radni zaproponowali, aby przyjąć, iż z jednej działki produkowane są średnio miesięcznie odpady w ilości 60 l (najmniejszy możliwy pojemnik dostępny w Gminie Kowalewo Pomorskie). Stawka opłaty za opróżnienie pojemnika 60 l wynosi:

  • 9 zł, za odpady zbierane selektywnie,
  • 22 zł, za odpady zbierane nieselektywnie.

Do obliczenia rocznej stawki opłaty przyjęto okres 5 miesięcy produkowania odpadów z tego rodzaju nieruchomości (od maja do września).

Ewentualna zmiana wysokości stawek będzie możliwa po analizie ilości nieczystości odebranych z terenów ogrodów działkowych za 2017 r.

Pragniemy dodać, że system selektywnego zbierania odpadów „u źródła" zakłada gromadzenie i oddawanie odpadów w miejscu ich powstania, w związku z tym śmieci pochodzących z terenów niezamieszkałych nie można przenosić do własnych nieruchomości. Informujemy ponadto, że spalanie odpadów na terenie ogrodów działkowych jest zabronione i podlega karze grzywny. Przy obecnym stanie prawnym nie ma możliwości, aby właściciele (bądź zarządcy) nieruchomości niezamieszkałych, w tym ogrodów działkowych, w ogóle nie ponosili opłat za odpady komunalne. Jeżeli Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim nie podjęłaby stosownej uchwały Zarząd Ogrodów Działkowych byłby zobligowany do zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i uiszczania opłat na rzecz firmy.

Mamy nadzieję, że poprzez uregulowanie systemu oddawania odpadów z ogrodów działkowych ostatecznie rozwiązany zostanie problem palenia odpadów oraz ich podrzucania do koszy ulicznych, na tereny spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot i posesji prywatnych.

Z poważaniem

z up. Burmistrza
/-/ mgr Małgorzata Wegner
Kierownik Referatu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!