Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Wycinka drzew: Nowe przepisy 2017

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Wycinka drzew: Nowe przepisy 2017 Drukuj
19.06.2017

wycinka_drzew.jpg

Informujemy, że od dnia 17 czerwca 2017 r. zaczęły obowiązywać zmienione zasady usuwania drzew i krzewów.

Najważniejszą zmianą dla osób fizycznych, wprowadzoną przez nowelizację, jest ograniczenie swobodnej wycinki, którą do tej pory można było prowadzić na nieruchomościach stanowiących ich własność pod warunkiem, że wycinka nie była związana z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Na wycinkę drzew i krzewów z prywatnej posesji nadal nie będzie potrzebne uzyskanie zezwolenia, jednakże obowiązkowe będzie dokonanie w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa.

Konieczność zgłoszenia będzie dotyczyła zamiaru usunięcia drzew, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm będzie przekraczał:

  • 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klony srebrzystego;

  • 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

  • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której ma być usunięte drzewo oraz rysunek lub mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

W terminie 21 dni od otrzymania zgłoszenia, pracownik tut. Urzędu dokona oględzin drzewa, z których sporządzi protokół. Drzewo będzie można usunąć dopiero po upływie 14 dni od oględzin, pod warunkiem, że Burmistrz Miasta nie wniesie sprzeciwu w formie decyzji administracyjnej.

Ważne!! Jeżeli drzewo nie zostanie usunięte przed upływem 6 miesięcy od daty przeprowadzenia oględzin, konieczne będzie dokonanie ponownego zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa.

Sprzeciw może zostać wniesiony w przypadku lokalizacji drzewa:

  • na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

  • na terenach objętych formami ochrony przyrody oraz spełniającego kryteria do uznania go za pomnik przyrody.

Ważne!! Usunięcie drzewa bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin, a także w przypadku sprzeciwu organu, skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej za 1 cm obwodu drzewa mierzonego na wysokości 130 cm.

Należy również zwrócić uwagę, że jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane, a budowa ta będzie miała związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, to Burmistrz Miasta, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nałoży na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek wniesienia opłaty za usunięcie drzewa.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!