Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.02.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Nazwa ulicy: 23 Stycznia do zmiany. Weź udział w wyborze nowej nazwy!

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Nazwa ulicy: 23 Stycznia do zmiany. Weź udział w wyborze nowej nazwy! Drukuj
Wpisał: Donata Pilarska-Mądry   
28.06.2017
herb_000_30_03_15.jpgSzanowni Państwo

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, wszystkie samorządy do 2 września br mają czas by zrealizować zapisy ustawy.

zmiana_nazwy23stycznia_28062017_00.jpgPod kątem Gminy Kowalewo Pomorskie mając na uwadze fakt, że zmiana nazw ulic jest ważną kwestią dla społeczności lokalnej skierowano do mieszkańców Gminy Kowalewa Pomorskiego zapytanie „czy na terenie Kowalewa Pomorskiego znajdują się nazwy ulic propagujące komunizm lub inne ustrojetotalitarne" z prośbą pisemnego wyrażenia opinii /w przypadku wyrażenia opinii mówiącej o konieczności zmiany nazwy ulicy mieszkańcy mieli możliwość wskazania propozycji nowej nazwy ulicy/. Wpłynęło 101 egzemplarzy opinii w których łącznie swoje zdanie wyraziło 200 osób. Złożone opinie informowały o tym, że żadna z nazw ulicy w naszej Gminie nie jest kojarzona przez mieszkańców jako propagująca komunizm lub inne ustroje totalitarne, a co za tym idzie mieszkańcy nie chcą żadnych zmian.

Ponadto Radni Rady Miejskiej podczas posiedzeń komisji Rady Miejskiej na podstawie zebranych opinii przeanalizowali kwestie związane z wejściem w życie ustawy. Radni wzięli pod uwagę wyrażone zdanie mieszkańców w tej sprawie i również zadecydowali o tym, że nie widzą potrzeby zmiany żadnej z nazw ulic, informując o tym fakcie Wojewodę. Wojewoda pismem z dnia 09.06.2017r. /data wpływu/ ponownie zwrócił się przypominając o terminie wypełnienia obowiązku nałożonego ustawą. Informując również, że w przypadku niewykonania obowiązku związanego z wejściem w życie ustawy wyda zarządzenie zastępcze, w którym nada nazwę zgodną z art. 1 ustawy w terminie trzech miesięcy od daty upływu dwunastomiesięcznego terminu /od dnia wejścia w życie ustawy/.

Dlatego w celu wypełnienia zapisów wspomnianej ustawy w Kowalewie Pomorskim należy dokonać zmiany nazwy ulicy: 23 Stycznia. W ocenie Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w naszej Gminie: „powinna zostać zmieniona nazwa ulicy: 23 Stycznia /1945/ jako wypełniająca normę art. 1 Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. RP z 2016 r. poz. 744). Nazwa ulicy 23 Stycznia występująca w Kowalewie Pomorskim jako odnosząca się do dnia 23 stycznia 1945 r. tj. do faktu zajęcia miasta przez jednostki Armii Czerwonej, w okresie komunizmu celebrowana była jako dzień „wyzwolenia Kowalewa Pomorskiego". I do dzisiaj w takiej formie nazwa ta spełnia funkcję gloryfikacji Armii Czerwonej - w zgodzie z naczelnymi hasłami stalinowskiej propagandy". Zgodnie z zapowiedzią IPN przygotowuje całościowy przegląd ulic, które dzisiaj jeszcze gloryfikują ustrój komunistyczny. Wynika z niego, że sporym problemem w przestrzeni publicznej jest nazewnictwo odwołujące się do momentu wkroczenia Armii Czerwonej do poszczególnych miast województwa kujawsko-pomorskiego, czyli daty styczniowo-lutowo-marcowe 1945 roku. One również zostaną z przestrzeni publicznej usunięte.

W związku z powyższym należy ponownie się pochylić nad koniecznością zmiany nazwy ulicy: 23 Stycznia wskazując nową nazwę poprzez podjęcie stosownej uchwały w wyznaczonym terminie. Zmiana nazwy ulicy nie spowoduje kosztów dla mieszkańców i społeczeństwa, a postępowania sądowo-administracyjne są wolne od opłat. Wymiana dokumentów nie musi nastąpić w momencie zmiany nazwy ulicy, tylko w momencie utracenia ważności danego dokumentu. Jedynie przedsiębiorcy w związku ze zmianą muszą się liczyć z wymianą dokumentów w bankach, urzędach skarbowych i rejestrach sądowych. Wiąże się to również ze zmianą oznakowania na budynkach.

Dlatego do decyzji Państwa pozostawiam wybór co do nowej nazwy ulicy proponując do wyboru dwie nazwy:

  1. 1 Stycznia - jest to nazwa symbolizująca Światowy Dzień Pokoju, który obchodzony jest 1 stycznia. Co roku ma inny temat wybrany przez papieża, który wydaje z tej okazji orędzie, poruszające różne problemy związane z tematyką pokoju.

  2. 6 Stycznia - jest to nazwa symbolizująca Objawienie Pańskie, które nazywane jest potocznie świętem Trzech Króli.

Zachęcam wszystkich mieszkańców Gminy Kowalewo Pomorskie do wyboru nowej nazwy ulicy. W wyborze nowej nazwy mogą brać udział wszyscy pełnoletni mieszkańcy Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie. Wyniki będą ważne bez względu na ilość osób w niej uczestniczących. Mieszkańcy mogą dokonać wyboru w okresie od dnia 3 lipca 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r. w formie:

Druki formularza będą dostępne również w:

  • sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim ul. Plac Wolności 1,

  • Biurze Rady Miejskiej ul. Św. Mikołaja 5,

  • u sołtysów.

Wypełniony formularz będzie można przekazywać w terminie od dnia 3 lipca 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r.:

Wyniki dotyczące wyboru przez mieszkańców nowej nazwy ulicy zostaną przedstawione Komisjom Rady Miejskiej celem podjęcia dalszych czynności w tej sprawie. Zapraszam zatem mieszkańców naszej Gminy do aktywnego uczestniczenia.

Burmistrz Miasta
/-/ Andrzej Grabowski 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!