Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 19.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Apel do działkowców w sprawie odpadów pochodzących z ogrodów

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Apel do działkowców w sprawie odpadów pochodzących z ogrodów Drukuj
Wpisał: Anna Dalke   
11.08.2017

smiet.pngInformujemy, że w dn. 27.07.2017 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędu Miejskiego z członkami Zarządu i Komisji Rewizyjnej Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Jedność” w Kowalewie Pom. w składzie:

- Stefan Rosik – Prezes Zarządu ROD

- Stanisław Kacała – Członek Zarządu ROD

- Wiesław Chmielewicz - Członek Zarządu ROD

- Dorota Cybulska - Członek Zarządu ROD

- Andrzej Czerniak – Członek Komisji Rewizyjnej ROD

- Maria Kaczyńska – Członek Komisji Rewizyjnej ROD

- Małgorzata Wegner – Kierownik Referatu GKiM Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pom.

- Anna Dalke – Pracownik Referatu GKiM Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pom.

Celem spotkania było omówienie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami na terenie ogrodów działkowych. Efektem rozmów jest wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego dalszych działań zmierzających do poprawy stanu segregacji odpadów na obszarze działek. Na prośbę Zarządu ROD „Jedność w Kowalewie Pomorskim apelujemy do użytkowników działek o prawidłową segregację nieczystości oraz utrzymanie właściwego stanu porządku i czystości na terenie ogrodów, w szczególności przy pojemnikach na odpady komunalne.

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Jedność" poczynił wiele starań mających na celu stworzenie dogodnych warunków do gromadzenia odpadów pochodzących z działek. W alejach zostały rozstawione pojemniki do segregacji o pojemności uwzględniającej ilość wytwarzanych śmieci pomiędzy kolejnymi odbiorami. Ponadto na tablicach ogłoszeń regularnie pojawiają się apele o stosowanie się do zasad dotyczących sortowania odpadów.

Mimo tego nadal stwierdzane są przypadki prowadzenia niewłaściwej gospodarki odpadami komunalnymi przez działkowców. Dodać należy, że Zarząd w kilku przypadkach był zmuszony we własnym zakresie zapewnić opróżnienie przeładowanych kontenerów, gdyż odbiór śmieci przez firmę Ekosystem z Wąbrzeźna był niewykonalny. Oprócz wymieszanych odpadów takich jak szkło, plastik i bioodpady, w pojemnikach znajdowały się także odpady rozbiórkowe i poremontowe.

Istotnym problemem jest umieszczanie we wszystkich typach kontenerów odpadów ulegających biodegradacji. Skuteczne działanie pracowników firmy odbierającej nieczystości jest często utrudnione, ze względu na śmieci (głównie ulegające biodegradacji) pozostawione koło pojemników. Zgodnie z § 42 ust. 3 Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego uchwalonego przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców działkowiec ma obowiązek kompostować odpady pochodzenia organicznego, a w szczególności pochodzące z działki części roślin. Z uwagi na powyższe, Zarząd ROD "Jedność" w Kowalewie Pom. podjął decyzję o wycofaniu pojemników na bioodpady.

Informujemy, że odpady roślinne, które nie mieszczą się w kompostownikach można bezpłatnie przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, działającego na terenie ZGKiM Sp. z o.o. przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim. W punkcie przyjmowane są także inne selektywnie zbierane odpady, których nie można umieszczać w pojemnikach, m.in. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, odzież, popiół.

Nadmieniamy, że obecnie każdy działkowiec ma obowiązek uiścić do Zarządu opłatę za gospodarowanie odpadami pochodzącymi z ogrodów w wysokości 45 zł na rok. Stawka ta dotyczy odpadów zbieranych i oddawanych w sposób selektywny. W przypadku braku prawidłowej segregacji przedsiębiorca będzie przyjmował odpady jako zmieszane, a na działkowców zostanie nałożona opłata za gromadzenie odpadów w sposób niesegregowany (obecnie stawka ta wynosi 110 zł/rok od jednego ogrodu działkowego).

Aby uniknąć wyższych opłat prosimy o dostosowanie się do apeli Zarządu ROD w Kowalewie Pomorskim i rozsądne postępowanie z odpadami wytworzonymi na terenie swojej działki.

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!