Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow Oświadczenie zamiast zaświadczenia

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

Oświadczenie zamiast zaświadczenia Drukuj
Wpisał: Joanna Krasicka - MGOPS Kowalewo Pom.   
08.11.2017

herb_000_30_03_15.jpgOd 1 lipca 2011r. obowiązuje ustawa z 25 marca 2011r. o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U z 2011r. Nr 106, poz. 622). Sensem tej ustawy jest ułatwienie wykonywania przez obywatela czynności w postępowaniu administracyjnym i innych. Obowiązujące przepisy prawne sprowadza się to do tego, że obywatele jak i przedsiębiorcy mogą złożyć oświadczenie zamiast udowadniać pewien fakt dokumentami czy innymi zaświadczeniami.

Oświadczenia mogą dotyczyć m. in. dochodów, miejsca zamieszkania, potwierdzenia nauki w szkole, ilości osób w danym gospodarstwie domowym, podjęcia pracy a także nadania numeru NIP i REGON, niekaralności, niezalegania z płatnościami wobec urzędu skarbowego czy składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W związku z pojawiającymi się przypadkami dotyczącymi składania oświadczeń niezgodnych ze stanem faktycznym przypominamy, że ustawa o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców reguluje także kwestię odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych danych.

Gdy strona postępowania administracyjnego złoży nieprawdziwe oświadczenie zawierające jednocześnie klauzulę, że jest świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, podlegać będzie odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kk. Zgodnie z tym przepisem kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Dlatego też uczulamy osoby składające oświadczenia by podawały stan faktyczny, gdyż składanie fałszywych danych może mieć poważne konsekwencje.

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!