Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 17.12.2017
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ ILUMINACJĘ ŚWIĄTECZNO  NOWOROCZNĄ

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ ILUMINACJĘ ŚWIĄTECZNO  NOWOROCZNĄ Drukuj
Wpisał: Karolina Izbrandt   
28.11.2017

konkursiluminacje_001_281117.jpg

REGULAMIN GMINNEGO KONKURSU NA NAJPIĘKNIEJSZĄ ILUMINACJĘ ŚWIĄTECZNO - NOWOROCZNĄ

I. 1. Organizatorzy: Burmistrz Miasta, Rada Miejska

2. Cel konkursu: konkurs w rozumieniu niniejszego regulaminu jest konkursem o charakterze artystycznym i ma za zadanie propagowanie kultury i tradycji świąteczno–noworocznej wśród mieszkańców miasta i gminy Kowalewo Pomorskie.

3. Czas trwania konkursu: 6 grudnia 2017 roku - 6 stycznia 2018 roku.

4. Ocenie podlegają: nieruchomości prywatne, obiekty użyteczności publicznej, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, przedsiębiorstwa (w tym placówki handlowe i usługowe) znajdujące się bądź mające swoją siedzibę na terenie miasta lub gminy Kowalewo Pomorskie, sołectwa, związki wyznaniowe i parafie.

5. Organizacja konkursu: konkurs organizowany jest na szczeblu gminnym i przeprowadzany w dwóch kategoriach: 1) indywidualna – posesje, zagrody prywatne, 2) zbiorowa – obiekty użyteczności publicznej, wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorstwa (w tym placówki handlowe i usługowe), parafie, związki wyznaniowe.

6. Zasady oceny:

1) Komisja konkursowa składa się z trzech przedstawicieli organizatorów.
2) członkowie komisji oceniają zgłoszone do konkursu Iluminacje Świąteczno – Noworoczne według specjalnie przygotowanych do tego Kart oceny, których wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu;
3) Komisja konkursowa po formalnym sprawdzeniu zgłoszenia dokonuje lustracji terenowej – w terminie do dnia 5 stycznia 2018 roku;
4) konkurs wygrywa Iluminacja Świąteczno – Noworoczna, która otrzyma najwyższą łączną sumę punktów;
5) każdy członek Komisji konkursowej oceniając dekorację wytypowaną do konkursu przyznaje od 0 do 5 pkt w każdym kryterium zawartym w Karcie oceny;
6) w przypadku, gdy taką samą liczbę punktów w danej kategorii otrzyma więcej niż jedna dekoracja, wówczas głos decydujący należy do Przewodniczącego Komisji;
7) wyniki konkursu ogłoszone przez Komisję są ostateczne. Od werdyktu Komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie;
8) uroczyste podsumowanie konkursu wraz z wręczeniem nagród nastąpi do końca I kwartału roku następnego, o czym wszyscy laureaci zostaną poinformowani pisemnie.

7. Nagrody:

1) łączna pula nagród pieniężnych wynosi: 5.000,00 zł;
2) nagrody i wyróżnienia przyznawane są decyzją komisji;
3) wysokość nagród pieniężnych ustala Burmistrz na wniosek komisji konkursowej.

8. Patronat medialny: „Goniec”

II. Zasady udziału:

1. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie deklaracji w terminie do dnia 28 grudnia 2017 roku – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

2. Właściciele/zarządcy nieruchomości usytuowanych na terenie miasta, z wyjątkiem osiedli domków jednorodzinnych (z zastrzeżeniem pkt 3), zgłaszają udział indywidualnie poprzez wypełnienie deklaracji. Indywidualnemu zgłoszeniu podlegają także obiekty użyteczności publicznej usytuowane zarówno na terenie miasta jak i gminy.

3. Posesje/zagrody prywatne z terenu osiedli domów jednorodzinnych, o których mowa w pkt 2 oraz z terenów wiejskich zgłaszają odpowiednio Zarządy Osiedli i Rady Sołeckie. W przypadku posesji/zagród prywatnych zgłoszenie nie może dotyczyć więcej niż pięć nieruchomości z terenu danego Osiedla bądź Sołectwa. Przed złożeniem deklaracji, zgłaszający winien uzyskać pisemną zgodę właściciela nieruchomości na udział w konkursie – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

4. Przedsiębiorstwa (w tym placówki handlowe i usługowe) znajdujące się bądź mające siedzibę na terenie miasta lub gminy Kowalewo Pomorskie zgłaszają swój udział indywidualnie poprzez wypełnienie deklaracji. Zgłoszenie winno być podpisane przez właściciela bądź osobę przez niego upoważnioną.

5. Deklaracje, o których mowa w pkt. 1 należy złożyć w Referacie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim przy ul. Św. Mikołaja 5 („Pawilon Sportowy”, I piętro).

6. Warunkiem przeprowadzenia konkursu jest minimum 5 zgłoszeń w kategorii indywidualnej i 5 zgłoszeń w kategorii zbiorowej.

III. Postanowienia końcowe:

1. Regulamin konkursu jest dostępny w siedzibie organizatora: Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim, Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przy ul. Św. Mikołaja 5 („Pawilon Sportowy”, I piętro). Osobą do kontaktu jest: p. Karolina Izbrandt, tel. (56) 684 15 79 wew. 52.

2. Dokonując zgłoszenia konkursowego, uczestnicy Konkursu zgadzają się z postanowieniami określonymi w niniejszym regulaminie.

3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród oraz w celu promocji przedsięwzięcia.

4. Członkowie Komisji konkursowej nie mogą być uczestnikami konkursu.

* Deklarację zgłoszenia oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie można pobrać poniżej oraz bezpośrednio w budynku przy ul. Św. Mikołaja 5 w biurze nr 2.

Regulamin został zatwierdzony na Komisji Budżetowej i Samorządu w dniu: 24.11.2017 r.

K. Izbrandt

Przewodniczący Komisji Budżetowej i Samorządu
 /-/
Tomasz Matusewicz

 
Załączniki:

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!