Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow BIZNESWOMAN TO TY!

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

BIZNESWOMAN TO TY! Drukuj
Wpisał: Agnieszka Szewczyk   
18.12.2017

Wszystkie informacje na stronie: www.bizneswoman.kompass-consulting.pl

CELE PROJEKTU

CELEM GŁÓWNYM projektu BIZNESWOMAN TO TY! jest kompleksowe wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz promowanie postaw zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy przez 45 kobiet bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 r.ż., będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących w rozumieniu kodeksu cywilnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w 80% na obszarach o najwyższej stopie bezrobocia, poprzez diagnozę ich predyspozycji w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, wysokiej jakości wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz pomoc finansową i pomostową dla 39 nowo utworzonych firm na rzecz wspomagania ich rozwoju i trwałości, tym samym stanowiąc rozwiązanie problemu zawodowego grupy docelowej.

OSIĄGNIĘCIE CELU zostanie zapewnione w okresie realizacji projektu poprzez:

 • zbadanie predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej 45 osób podczas spotkań
  diagnostycznych z doradcą zawodowym,
 • rozwój kompetencji biznesowych 45 osób w wyniku zakończenia udziału we wsparciu
  szkoleniowo-doradczym przygotowującym do uruchomienia i prowadzenia firmy,
 • ułatwienie startu w biznesie min. 39 osobom z najbardziej rokującym pomysłem na przedsięwzięcie biznesowe poprzez udzielenie im bezzwrotnej dotacji,
 • wspomaganie min. 39 osób w utrzymaniu trwałości nowo utworzonej firmy poprzez wsparcie pomostowe w postaci środków finansowych, indywidualnego doradztwa oraz mentoringu.

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia CELU SZCZEGÓŁOWEGO Priorytetu inwestycyjnego 8.III RPO WK-P 2014 - 2020: „Wzrost liczby przedsiębiorstw zdolnych do trwałego funkcjonowania" wkład projektu w realizację celu to 39
nowo utworzonych firm.

GRUPA DOCELOWA

Grupą docelową  projektu jest 45 os. fizycznych, będących kobietami bez zatrudnienia, bezrobotnymi (35os.) lub biernymi zawodowo (10os.), powyżej 29r.ż., zamieszkującymi w rozumieniu kodeksu cywilnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 80% uczestniczek (36 os.) to mieszkanki powiatów o wysokiej stopie bezrobocia (m.in. powiaty: włocławski, lipnowski, radziejowski, sępoleński, aleksandrowski, chełmiński, inowrocławski, wąbrzeski, nakielski, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, żniński, tucholski, m. Włocławek, mogileński, rypiński, toruński, m. Grudziądz).

Do projektu kwalifikowane będą wyłącznie osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w
projekcie ukończyły 30 r.ż. Ze wsparcia wyłączone są osoby, które posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane w KRS lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu. Wykluczeniu podlegają także rolnicy inni niż wskazani w art. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Uczestniczkami nie mogą być osoby, których sytuacja finansowa umożliwia założenie działalności gospodarczej bez wsparcia w ramach projektu.

 

Kogo szukamy?

 1. Kobiety bezrobotne, powyżej 29 r.ż., - 35 osób
 2. Kobiety bierne zawodowo, powyżej 29 r.ż., - 10 osób

 

RODZAJE WSPARCIA

1.       Diagnoza kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz indywidualny plan działania

2.       Wsparcie szkoleniowo-doradcze przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej

3.       Bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej

4.       Wsparcie pomostowe w postaci środków finansowych, indywidualnego doradztwa i specjalistycznych szkoleń oraz mentoringu

 

ŚCIEŻKA PROJEKTOWA

1.       REKRUTACJA

W naborze wyłonionych zostanie 45os. Nabór będzie prowadzony na podstawie:

 • Formularzy rekrutacyjnych zawierających: dane osobowe, informacje o przynależności do grupy docelowej, opis pomysłu biznesowego, oświadczenia,
 • zaświadczenie z PUP - dot. osób bezrobotnych zarejestrowanych
 • dokumentu potwierdzającego stan zdrowia - dot. osoby z niepełnosprawnością.

 

Zaplanowano 2 ETAPY REKRUTACJI:

ETAP1: OCENA FORMALNA I MERYTORYCZNA formularzy rekrutacyjnych prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną. We wstępie weryfikowana będzie poprawność formularzy rekrutacyjnych i kwalifikowalność do projektu. Do oceny merytorycznej zostaną przekazane poprawne formularze rekrutacyjne. 2 członków Komisji Rekrutacyjnej dokona oceny formularzy rekrutacyjnych w oparciu o kryteria dotyczące planowanej działalności. Do 2 ETAPU rekrutacji
zaproszonych zostanie 50os. z najwyższym wynikiem (wymóg min.60% pkt.), z zachowaniem przyjętych wskaźników grupy docelowej.

 

ETAP2: weryfikacja predyspozycji do prowadzenia działalności i wyłonienie uczestniczek (spotkanie z doradcą - 3 h/osobę)

 

2.       DIAGNOZA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA

Wezmą w niej udział wszystkie wyłonione w fazie rekrutacji uczestniczki (45os.). Diagnozę przeprowadzi doradca zawodowy w ramach 2części: (1) wywiad nt. posiadanej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości i potrzeb szkoleniowo-doradczych (1h/os.), (2) opracowanie indywidualnego planu działania - IPD (1h/os.).

3.       WSPARCIE SZKOLENIOWO-DORADCZE PRZYGOTOWUJĄCE DO ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • INDYWIDUALNE PORADNICTWO BIZNESOWE: zakłada spotkania z doradcą biznesowym - w uzasadnionych przypadkach realizacja np. w formie wideokonferencji, w średnim wymiarze 4 godz./os., z naciskiem na aktywną współpracę uczestniczki z doradcą. Tematyka dotyczyć będzie m.in.: przygotowania biznesplanu, wniosków o przyznanie dotacji i wsparcia pomostowego, dopracowania pomysłu na biznes, wskazywania ryzyk wynikających z założeń biznesplanu, wypracowywania optymalnych rozwiązań, planowanie ścieżek rozwoju.
 • INDYWIDUALNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE: bezpośrednie spotkania z psychologiem w wymiarze dostosowanym do indywidualnych potrzeb (średnio 3 godz./os.). Głównymi zadaniami psychologa będą m.in.: wzmacnianie postawy aktywnej i przedsiębiorczej uczestniczek, uświadamianie znaczenia aktywności zawodowej w kontekście samorozwoju, wspieranie ich poczucia własnej wartości i pewności siebie w nowej roli i na gruncie biznesowym, przełamywanie lęku przed porażką, budowanie wiary w trwałość przedsięwzięcia, motywowanie do realizacji ścieżki w projekcie zg. z założeniami IPD, pomoc w zaplanowaniu organizacji czasu pracy i niwelowaniu stresu.
 • SZKOLENIA ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TWORZENIE BIZNESPLANU: będą realizowane w 3 grupach po 15os. i obejmą łącznie 4 dni szkoleniowe x 6 godz. Zaplanowano: szkolenie nt. przygotowania biznesplanu (1dzień), zakres tematyczny: konstruowanie i realizacja biznesplanu, analiza rynku, strategia marketingowa, założenia finansowe, szkolenie z zakresu podstaw przedsiębiorczości (3 dni), zakres tematyczny: działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych, podstawy księgowości, przepisy podatkowe, źródła finansowania, reklama. Szczegółowy zakres programowy zostanie doprecyzowany po etapie IPD i będzie spójny z diagnozą potrzeb uczestniczek.

4.       BEZZWROTNA DOTACJA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Dotację otrzyma 39 uczestniczek. Kwota wypłaconej dotacji nie przekroczy 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia na osobę tj. ok. 22 600, 00 zł. Otrzymanie dotacji będzie uwarunkowane złożeniem zabezpieczenia jej zwrotu. Środki z dotacji mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków uznanych za niezbędne do prowadzenia firmy. UP otrzymają zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.

 

5.       WSPARCIE POMOSTOWE

Wsparcie pomostowe jest przeznaczone dla uczestniczek, które uzyskały bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gosp. Udział we wsparciu pomostowym będzie zgodny z indywidualnymi potrzebami i będzie możliwy do 12 m-cy od zarejestrowania firmy.

 

Każda osoba skorzysta z min. 1 z zaplanowanych form wsparcia:

 • WSPARCIE FINANSOWE: wypłata comiesięcznych transzy w wysokości 1300 zł (nie więcej niż min. wynagrodzenie za pracę), umożliwiających pokrycie części niezbędnych opłat, związanych z prowadzeniem firmy, jak koszty administracyjne, składki ZUS, ubezpieczenie mienia. Podstawowe wsparcie finansowe będzie wypłacane do 6 m-cy od rejestracji działalności wszystkim przedsiębiorczyniom. O wsparcie przedłużone (o kolejne 6m-cy) będą mogły się ubiegać właścicieli firm w uzasadnionych przypadkach (np. w razie trudności w dalszym utrzymaniu biznesu).
 • WSPARCIE SZKOLENIOWO-DORADCZE:

1.PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE (PRAWNE, KSIĘGOWE): udzielane przez prawnika bądź doradcę z zakresu księgowości zależnie od potrzeb uczestniczki (średnio 3
porady/os.). Będzie polegało na rozwiązywaniu konkretnych trudności w prowadzeniu firmy poprzez analizę problemu, przyczyn i alternatyw, co pozwoli na wypracowanie optymalnych rozwiązań. Wsparcie będzie realizowane gł. w formie bezpośrednich spotkań.

2.SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA-KURSY: przewiduje się utworzenie 3 grup po 13os. Każda grupa weźmie udział w 2 szkoleniach. Dobór szkoleń dla każdej z uczestniczek oraz szczegółowy zakres programowy zostanie doprecyzowany po etapie IPD i będzie spójny z diagnozą potrzeb. Wnioskodawca przewiduje, iż tematyka szkoleń będzie dotyczyła mi.in.: skutecznej sprzedaży, budowania marki, budowania zespołu i zarządzania.
Przewiduje się że część zajęć będzie prowadzona metodą warsztatową. Efektem szkoleń będzie nabycie kompetencji potwierdzonych dokumentem.

 • ASYSTENTURA-MENTORING: wsparcie mentora-praktyka w biznesie w początkowym okresie prowadzenia firmy (średnio 10 godz./os.), który pomoże uczestniczce odkryć swoje mocne strony, rozwinąć samoświadomość oraz ukierunkuje ją na rozwój i realizację własnych możliwości w obszarze prowadzonego biznesu, co przełoży się na nowoczesne podejście do prowadzenia firmy oraz pozwoli na dostrzeżenie i maksymalne wykorzystanie jej potencjału. Wsparcie w formie bezpośrednich spotkań, w uzasadnionych przypadkach możliwa realizacja np. w formie wideokonferencji.

 

Mail: bizneswomantoty-k-p@kompass-consulting.pl

Strona WWW: www.bizneswoman.kompass-consulting.pl

 

Projekt PRZEDSIĘBIORCY NA START! Program wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób powyżej 29 r.ż., bez zatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim, w szczególności w powiatach o najwyższej stopie bezrobocia

Wszystkie informacje na stronie: www.przedsiebiorcy.kompass-consulting.pl

CELE PROJEKTU

CELEM GŁÓWNYM projektu PRZEDSIĘBIORCY NA START! jest kompleksowe wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia oraz promowanie postaw zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy wśród 25 kobiet i 20 mężczyzn bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 r.ż., będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, poprzez diagnozę ich kompetencji w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, wysokiej jakości wsparcie szkoleniowo-doradcze oraz pomoc finansową i pomostową dla 39 nowo utworzonych firm na rzecz wspomagania ich rozwoju i trwałości, tym samym stanowiąc rozwiązanie problemu zawodowego grupy docelowej.  

OSIĄGNIĘCIE CELU zostanie zapewnione w okresie realizacji projektu poprzez:

 • zbadanie predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej 45 osób podczas spotkań diagnostycznych z doradcą zawodowym,
 • rozwój kompetencji biznesowych 45 osób w wyniku zakończenia udziału we wsparciu szkoleniowo-doradczym przygotowującym do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • ułatwienie startu w biznesie min. 39 osobom z najbardziej rokującym pomysłem na przedsięwzięcie biznesowe poprzez udzielenie im bezzwrotnej dotacji,
 • wspomaganie min. 39 osób w utrzymaniu trwałości nowo utworzonej firmy poprzez wsparcie pomostowe w postaci środków finansowych, indywidualnego doradztwa i specjalistycznych szkoleń oraz mentoringu.

 

Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia CELU SZCZEGÓŁOWEGO Priorytetu inwestycyjnego 8.III RPO WK-P 2014-2020: „Wzrost liczby przedsiębiorstw zdolnych do trwałego funkcjonowania" wkład projektu w realizację celu to 39 firm. 

GRUPA DOCELOWA

Grupą docelową  projektu jest 45 os. fizycznych (25 kobiet i 20 mężczyzn), będących osobami bez zatrudnienia, bezrobotnymi (36 os.) lub biernymi zawodowo (9 os.), powyżej 29r.ż., zamieszkującymi w rozumieniu kodeksu cywilnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 80% uczestników/czek (36 os.) to mieszkańcy powiatów o wysokiej stopie bezrobocia (m.in. powiaty: włocławski, lipnowski, radziejowski, sępoleński, aleksandrowski, chełmiński, inowrocławski, wąbrzeski, nakielski, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, żniński, tucholski, m. Włocławek, mogileński, rypiński, toruński, m. Grudziądz).

Do projektu kwalifikowane będą wyłącznie osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w
projekcie ukończyły 30 r.ż. Ze wsparcia wyłączone są osoby, które posiadały wpis do CEIDG, były zarejestrowane w KRS lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do projektu. Wykluczeniu podlegają także rolnicy inni niż wskazani w art. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Uczestniczkami nie mogą być osoby, których sytuacja finansowa umożliwia założenie działalności gospodarczej bez wsparcia w ramach projektu.

Kogo szukamy?

 1. Osoby bezrobotne powyżej 29 r.ż., w tym:
  1. Osoby powyżej 50 r.ż. - 3 osoby (1 kobieta, 2 mężczyzn)
  2. Osoby z niepełnosprawnościami - 3 osoby (1 kobieta, 2 mężczyzn)
  3. Osoby długotrwale bezrobotne - 6 osób (4 kobiety, 2 mężczyzn)
  4. Osoby o niskich kwalifikacjach - 15 osób (4 kobiety, 11 mężczyzn)
  5. Kobiety - 9 kobiet nienależących do powyższych grup
 2. Osoby bierne zawodowo, powyżej 29 r.ż., w tym:
  1. Osoby powyżej 50 r.ż. - 1 osoba, mężczyzna
  2. Osoby z niepełnosprawnościami - 1 osoba, mężczyzna
  3. Osoby o niskich kwalifikacjach - 3 osoby (2 kobiety, 1 mężczyzna)
  4. Kobiety - 4 kobiety nienależących do powyższych grup

RODZAJE WSPARCIE

 1. Diagnoza kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz indywidualny plan działania
 2. Wsparcie szkoleniowo-doradcze przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej
 3. Bezzwrotna dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 4. Wsparcie pomostowe w postaci środków finansowych, indywidualnego doradztwa i specjalistycznych szkoleń oraz mentoringu

 

ŚCIEŻKA PROJEKTOWA

 1. REKRUTACJA

W naborze wyłonionych zostanie 45os. Nabór będzie prowadzony na podstawie:

 • Formularzy rekrutacyjnych zawierających: dane osobowe, informacje o przynależności do grupy docelowej, opis pomysłu biznesowego, oświadczenia,
 • zaświadczenie z PUP - dot. osób bezrobotnych zarejestrowanych
 • dokumentu potwierdzającego stan zdrowia - dot. osoby z niepełnosprawnością.

 

Zaplanowano 2 ETAPY REKRUTACJI:

ETAP1: OCENA FORMALNA I MERYTORYCZNA formularzy rekrutacyjnych prowadzona przez Komisję Rekrutacyjną. We wstępie weryfikowana będzie poprawność formularzy rekrutacyjnych i kwalifikowalność do projektu. Do oceny merytorycznej zostaną przekazane poprawne formularze rekrutacyjne. 2 członków Komisji Rekrutacyjnej dokona oceny formularzy rekrutacyjnych w oparciu o kryteria dotyczące planowanej działalności. Do 2 ETAPU rekrutacji
zaproszonych zostanie 50 os. z najwyższym wynikiem (wymóg min.60% pkt.), z zachowaniem przyjętych wskaźników grupy docelowej.

 

ETAP2: weryfikacja predyspozycji do prowadzenia działalności i wyłonienie uczestników (spotkanie z doradcą - 3 h/osobę)

 

 1. DIAGNOZA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA

Wezmą w niej udział wszyscy wyłonieni w fazie rekrutacji uczestnicy (45os.). Diagnozę przeprowadzi doradca zawodowy w ramach 2części: (1) wywiad nt. posiadanej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości i potrzeb szkoleniowo-doradczych (1h/os.), (2) opracowanie indywidualnego planu działania - IPD (1h/os.).

 

 1. WSPARCIE SZKOLENIOWO-DORADCZE PRZYGOTOWUJĄCE DO ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 • PORADNICTWO BIZNESOWE: zakłada spotkania z doradcą biznesowym - w uzasadnionych przypadkach realizacja np. w formie wideokonferencji, w średnim wymiarze 4 godz./os., z naciskiem na aktywną współpracę uczestnika/czki z doradcą. Tematyka dotyczyć będzie m.in.: przygotowania biznesplanu, wniosków o przyznanie dotacji i wsparcia pomostowego, dopracowania pomysłu na biznes, wskazywania ryzyk wynikających z założeń biznesplanu, wypracowywania optymalnych rozwiązań, planowanie ścieżek rozwoju.
 • PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE: bezpośrednie spotkania z psychologiem w wymiarze dostosowanym do indywidualnych potrzeb (średnio 3 godz./os.). Głównymi zadaniami psychologa będą m.in.: wzmacnianie postawy aktywnej i przedsiębiorczej uczestników, uświadamianie znaczenia aktywności zawodowej w kontekście samorozwoju, wspieranie ich poczucia własnej wartości i pewności siebie w nowej roli i na gruncie biznesowym, przełamywanie lęku przed porażką, budowanie wiary w trwałość przedsięwzięcia, motywowanie do realizacji ścieżki w projekcie zgodnie z założeniami IPD, pomoc w zaplanowaniu organizacji czasu pracy i niwelowaniu stresu.
 • SZKOLENIA ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TWORZENIE BIZNESPLANU: będą realizowane w 3 grupach po 15os. i obejmą łącznie 4 dni szkoleniowe x 6 godz. Zaplanowano: (1) szkolenie nt. przygotowania biznesplanu (1dzień), zakres tematyczny: konstruowanie i realizacja biznesplanu, analiza rynku, strategia marketingowa, założenia finansowe, (2)szkolenie z zakresu podstaw przedsiębiorczości (3 dni), zakres tematyczny: działalność gospodarcza w kontekście przepisów prawnych, podstawy księgowości, przepisy podatkowe, źródła finansowania, reklama. Szczegółowy zakres programowy zostanie doprecyzowany po etapie IPD i będzie spójny z diagnozą potrzeb uczestniczek.

 

 1. BEZZWROTNA DOTACJA NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Dotację otrzyma 39 uczestników/czek. Kwota wypłaconej dotacji nie przekroczy 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia na osobę tj. ok. 22 600, 00 zł.

Otrzymanie dotacji będzie uwarunkowane złożeniem zabezpieczenia jej zwrotu. Środki z dotacji mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków uznanych za niezbędne do prowadzenia firmy. Uczestnicy/czki otrzymają zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.

 

 1. WSPARCIE POMOSTOWE

Wsparcie pomostowe jest przeznaczone dla uczestników/czek, którzy uzyskali bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Udział we wsparciu pomostowym będzie zgodny z indywidualnymi potrzebami i będzie możliwy do 12 m-cy od zarejestrowania firmy.

Każda osoba skorzysta z min. 1 z zaplanowanych form wsparcia:

 • MODUŁ I: WSPARCIE FINANSOWE: wypłata comiesięcznych transzy w wysokości 1400 zł (nie więcej niż min. wynagrodzenie za pracę), umożliwiających pokrycie części niezbędnych opłat, związanych z prowadzeniem firmy, jak koszty administracyjne, składki ZUS, ubezpieczenie mienia. Podstawowe wsparcie finansowe będzie wypłacane do 6 m-cy od rejestracji działalności wszystkim przedsiębiorcom. O wsparcie przedłużone (o kolejne 6m-cy) będą mogły się ubiegać właścicieli firm w uzasadnionych przypadkach (np. w razie trudności w dalszym utrzymaniu biznesu). Będzie ono mogło być wypłacane na rzecz maks. połowy UP z dotacją (20 os.) do 12 m-ca od założenia działalności gospodarczej.
 • MODUŁ II: WSPARCIE SZKOLENIOWO-DORADCZE:

1.PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE (PRAWNE, KSIĘGOWE): udzielane przez prawnika bądź doradcę z zakresu księgowości zależnie od potrzeb uczestnika/czki (średnio 3 porady/os.). Będzie polegało na rozwiązywaniu konkretnych trudności w prowadzeniu firmy poprzez analizę problemu, przyczyn i alternatyw, co pozwoli na wypracowanie optymalnych rozwiązań. Wsparcie będzie realizowane gł. w formie bezpośrednich spotkań.

2.SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA-KURSY: przewiduje się utworzenie 3 grup po 13os. Każda grupa weźmie udział w 2 szkoleniach. Dobór szkoleń dla każdego z uczestników/czek oraz szczegółowy zakres programowy zostanie doprecyzowany po etapie IPD i będzie spójny z diagnozą potrzeb. Wnioskodawca przewiduje, iż tematyka szkoleń będzie dotyczyła mi.in.: skutecznej sprzedaży, budowania marki, budowania zespołu i zarządzania.
Przewiduje się że część zajęć będzie prowadzona metodą warsztatową. Efektem szkoleń będzie nabycie kompetencji potwierdzonych dokumentem.

 • MODUŁ III: ASYSTENTURA-MENTORING: wsparcie mentora-praktyka w biznesie w początkowym okresie prowadzenia firmy (średnio 6 godz./os.), który pomoże uczestnikom odkryć swoje mocne strony, rozwinąć samoświadomość oraz ukierunkuje ją na rozwój i realizację własnych możliwości w obszarze prowadzonego biznesu, co przełoży się na nowoczesne podejście do prowadzenia firmy oraz pozwoli na dostrzeżenie i maksymalne wykorzystanie jej potencjału. Wsparcie w formie bezpośrednich spotkań, w uzasadnionych przypadkach możliwa realizacja np. w formie wideokonferencji.

 

Katarzyna Gawrońska tel.: 516 445 016

Specjalistka ds. obsługi projektu 

mail: k.gawronska@kompass-consulting.pl

 

Biuro projektu:

87-100 Toruń,  ul. Przedzamcze 8

Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości KPFP w Toruniu

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!