Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 21.04.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow STAWKI PODATKÓW OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE GMINY KOWALEWO POMORSKIE W 2018 ROKU

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

STAWKI PODATKÓW OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE GMINY KOWALEWO POMORSKIE W 2018 ROKU Drukuj
Wpisał: Natalia Kociemska   
02.01.2018

herb_000_30_03_15.jpgPodatek rolny

Średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 roku obniżono z kwoty 52,49 zł za 1 dt. (q) do kwoty 51,61 zł za 1 dt. (q). Wobec tego stawka podatku rolnego w 2018 roku za 1 ha przeliczeniowy wynosić będzie 129,03 zł.

Podatek od nieruchomości

Stawki podatku od nieruchomości uległy zmianie i przedstawiają się następująco:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,88 zł od 1 m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,62 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego, przez organizacje pożytku publicznego - 0,40 zł od 1 m2 powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r., poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,03 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - 0,73 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 22,56 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,79 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,69 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 5,85 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyłączeniem zajętych na garaże i domki letniskowe, dla których ustala się stawkę - 7,76 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli - 2 % ich wartości, określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 - 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych.

Podatek od środków transportowych

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 813,00 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1323,00 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1 593,00 zł,

2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) o liczbie osi - dwie:

- równej lub wyższej niż 12 ton - 1 593,00 zł,

b) o liczbie osi - trzy:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 19 ton - 1 593,00 zł,

- równej lub wyższej niż 19 ton - 1639,00 zł,

c) o liczbie osi - cztery i więcej:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 27 ton - 1639,00 zł,

- równej lub wyższej niż 27 ton - 2565,00 zł,

3) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) o liczbie osi - dwie:

- równej lub wyższej niż 12 ton - 2 023,00 zł,

b) o liczbie osi - trzy:

- równej lub wyższej niż 12 ton - 2 023,00 zł,

c) o liczbie osi cztery i więcej:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 27 ton - 2521,00 zł,

- równej lub wyższej niż 27 ton - 3130,00 zł,

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą odopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony - 1 548,00 zł,

b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton - 1 707,00 zł,

c) od 9 ton i poniżej 12 ton - 1866,00 zł,

5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą zzawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) o liczbie osi - dwie:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton - 1 402,00 zł,

- równej lub wyższej niż 18 ton - 2 036,00 zł,

b) o liczbie osi - trzy i więcej:

- równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton - 1808,00 zł,

- powyżej 36 ton - 2757,00 zł,

6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą zinnym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) o liczbie osi - dwie:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton - 1 559,00 zł,

- równej lub wyższej niż 18 ton - 2419,00 zł,

b) o liczbie osi trzy i więcej:

- równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton - 2419,00 zł,

- powyżej 36 ton - 3130,00 zł,

7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

- od 7 ton i poniżej 12 ton - 1 593,00 zł,

8) od przyczep i naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne odopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) o liczbie osi - jedna:

- równej lub wyższej niż 12 ton - 1096,00 zł,

b) o liczbie osi dwie:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton - 1 096,00 zł,

- równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton - 1 278,00 zł,

- powyżej 36 ton - 1717,00 zł,

c) o liczbie osi - trzy i więcej:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton - 1 096,00 zł,

- równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton - 1 278,00 zł,

- powyżej 36 ton - 1 500,00 zł,

9) od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) o liczbie osi - jedna:

- równej lub wyższej niż 12 ton - 802,00 zł,

b) o liczbie osi - dwie:

- równej lub wyższej niż 12 ton, a mniej niż 18 ton - 802,00 zł,

- równej lub wyższej niż 18 ton do 36 ton - 1 639,00 zł,

- powyżej 36 ton - 2 170,00 zł,

c) o liczbie osi - trzy i więcej:

- równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton - 1 368,00 zł,

- powyżej 36 ton - 2 069,00 zł,

10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 1 842,00 zł,

b) równej lub większej niż 22 miejsca - 2328,00 zł,

Dla pojazdów określonych w § 1 pkt 1, 4 i 10 posiadających katalizatory stawki podatku zmniejsza się o 10 % i określa w wysokości:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 731,70 zł,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1190,70 zł,

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton - 1433,70 zł,

2) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą odopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 tony - 1393,20 zł,

b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton - 1536,30 zł,

c) od 9 ton i poniżej 12 ton - 1679,40 zł,

3) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 1657,80 zł,

b) równej lub większej niż 22 miejsca - 2095,20 zł,

Dzienne stawki opłaty targowej

1. Poza placem targowym

1) Przy sprzedaży towaru z pojazdu

a) samochodu osobowego do 3,5 tony - 18,00 zł za każdy pojazd,

b) samochodu dostawczego, samochodu z przyczepą / naczepą i samochodu gastronomicznego - 22,00 zł za każdy pojazd.

2) Przy sprzedaży z wózka ręcznego, roweru, a także obnośnej z ręki, koszyka, skrzynki, wiadra lub innego pojemnika oraz sprzedaży z lady lub stołu

a) do 2 m2 zajmowanej powierzchni - 5,00 zł,

b) powyżej 2 m2 zajmowanej powierzchni - 10,00 zł.

2. Na terenie placu targowego

1) do 4 m2 zajmowanej powierzchni - 15,00 zł,

2) powyżej 4 m2 zajmowanej powierzchni - 30,00 zł,

3) przy sprzedaży z wózka ręcznego, roweru, a także obnośnej z ręki, koszyka, skrzynki, wiadra lub innego pojemnika oraz sprzedaży z lady lub stołu - 3,00 zł od punktu sprzedaży.

Ponadto informujemy, iż nie uległy zmianie wzory deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, na podatek rolny i podatek leśny oraz wzory formularzy zawierające dane o zwolnieniach w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym. Są one dostępne jako załączniki do uchwały nr XVIII/158/16 (http://www.bip.kowalewopomorskie.pl/uchwala-nr-xviii15816-w-sprawie-okreslenia-wzorow-deklaracji-i-informacji-na-podatek-od-nieruchomosci-na-podatek-rolny-i-podatek-lesny-oraz-wzory-formularzy-zawierajace-dane-o-zwolnieniach-w-poda/), a także w kartach usług na stronie Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim.

 

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!