Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie Przejrzysta Polska MGOK KOWALEWO POM S.P. Kowalewo Pom. GONIEC KOWALEWSKI Szkoła Podstawowa w Wielkiej Łące PUBLICZNE GIMNAZJUM w KOWALEWIE POM. Konwent Burmistrzów Orlik 2012 Gmina Kowalewo Pomorskie Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kowalewie Pomorskim Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 'Dolina Drwęcy' Przedszkole Publiczne w Kowalewie Pomorskim Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Pluskowęsach Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Wielkim Rychnowie Parafia pod wezwaniem św. Mikołaja Biskupa Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim Gmina Papieska Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. Gazeta Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego 22.03.2018
Z ostatniej chwili arrow Z ostatniej chwili arrow PROGRAM EKOpiec 2018

Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego

AGRO-FARMA TARGI ROLNICZE w Kowalewie

Budowa Pływalni w Kowalewie Pomorskim

Nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi

BUDOWA BUDYNKU URZĘDU

www.zwiedzajkraj.pl

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kowalewo Pomorskie

Ostatnio wprowadzone

PROGRAM EKOpiec 2018 Drukuj
Wpisał: Katarzyna Frasunkiewicz   
09.03.2018

ekopieclogo_000020318.jpgW ramach programu priorytetowego EKOpiec 2018 realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu mieszkańcy gminy Kowalewo Pomorskie mogą skorzystać z dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie.

Beneficjent końcowy ubiegający się o dofinansowanie na wymianę ogrzewania węglowego poprzez zakup nowego źródła ciepła zobowiązany jest złożyć do Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie do dnia 15 marca 2018r. (liczy się data wpływu) komplet dokumentów:

  1. Wypełniony formularz wniosku,

  2. Dokument potwierdzający własność Beneficjenta do nieruchomości (aktualny wypis z rejestru gruntów, akt notarialny, odpis z księgi wieczystej - z okresu co najmniej 6 miesięcy),

  3. W przypadku współwłasności nieruchomości zgoda wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania,

  4. W przypadku ustanowienia pełnomocnika, wnioskodawca dodatkowo winien wraz z wnioskiem przedłożyć pełnomocnictwo oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa

Biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących terenie gminy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ustalił limit dofinansowania dla Gminy Kowalewo Pomorskie na 30.000,00zł tj. 15 źródeł ciepła.

W związku z tym ostateczna liczba beneficjentów końcowych zakwalifikowany do Programu EKOPIEC wynosić będzie maksymalnie 15 osób.

Łączna kwota dotacji jaką może otrzymać Beneficjent końcowy zakwalifikowany do Programu wynosi 4.000,00zł w tym 2.000,00zł stanowić będzie dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu, a 2.000,00zł z budżetu Gminy Kowalewo Pomorskie

W przypadku większej ilości złożonych, kompletnych wniosków na wymianę źródła ogrzewania Beneficjenci końcowi zostaną wyłonieni na podstawie losowania, które odbędzie się w wyznaczonym terminie. O dokładnym terminie i godzinie losowania Beneficjenci końcowi zostaną poinformowani telefonicznie.

Szczegółowe informacje oraz warunki jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o udział w Programie zamieszczone są w Zarządzeniu Nr 29/2018 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 2 marca 2018r.  http://www.bip.kowalewopomorskie.pl/ .

Załącznik:

(zamieszczono: 2018-03-02)

 
© Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim. Uwaga: Korzystamy z cookies. Zapoznaj się z zasadami!