Fundusz alimentacyjny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 marca 2020 |
Ewa Gajewska

Prawo do świadczenia alimentacyjnego ustala się na okres zasiłkowy tj. okres od dnia 1 października do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych droga elektroniczna - od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuję do dnia 30 listopada tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuję do dnia 31 grudnia tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuję do dnia 31 stycznia następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuję do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Należy zatem pamiętać, że wskutek złożenia wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego później niż w miesiącu październiku, prawo do świadczeń zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejszy miesiąc w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

Przysługuje osobom uprawnionym do alimentów:

 1. do ukończenia 18 roku życia,
 2. do ukończenia 25 roku życia w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej,
 3. bezterminowo w przypadku dziecka posiadającego znaczny stopień niepełnosprawności gdy prowadzona egzekucja wobec dłużnika alimentacyjnego przez komornika sądowego pozostaje bezskuteczna /za okres ostatnich 2 miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych/.

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego przysługuje:

 1. w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł
 2. jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł

Od 01 października 2020r. przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego obowiązuje tzw. mechanizm „złotówkę za złotówkę”. Oznacza to, iż w przypadku gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie przekracza kwotę 900,00 zł, o kwotę nie wyższą niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który ustalane jest prawo do tego świadczenia, świadczenie
z funduszu alimentacyjnego przysługuje w wysokości różnicy między kwotą świadczenia
z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej, jest niższa niż 100,00 zł świadczenie to nie przysługuje.

Do wniosku o alimenty należy dołączyć:

1) zaświadczenie z urzędu skarbowego o przychodach wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne (w związku z obowiązywaniem od 1 sierpnia 2019r. zwolnieniem z podatku dochodowego od osób fizycznych określonych przychodów osób, które ukończyły 26. rok życia)

2) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

a) formie opłacanego podatku,

b) wysokości przychodu,

c) stawce podatku,

d) wysokości opłacanego podatku

- w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy.,

3) zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia:

a) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,

b) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,

c) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,

d) zaświadczenie albo oświadczenie o umieszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej ,

e) informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnionej czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z :

 • brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub
 • brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,

f) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku.

Wniosek i załączniki do wniosku mogą być składane drogą elektroniczną wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny.

Wniosek i załączniki do wniosku składane za pomocą systemu teleinformatycznego, opatruje się:

1) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo

2) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Formularze dokumentów dot. świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego

2. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych
w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z z 2016r. poz. 2032 z późn. zm.)

3. Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy - oświadczenie dotyczy tylko osób, które maja opłacane składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS

4. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

5. Oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów

6. Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji innych niż dłużnik alimentacyjny

7. Wzór zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji alimentów

Wzory formularzy można pobrać ze strony https://www.gov.pl/web/rodzina/x-wiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego111


Podstawa prawna:

 • ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r. (tekst jednolity Dz. U z 2020r. poz. 808 z późn. zm.)
 • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1467)