Karta Dużej Rodziny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 stycznia 2018 |

Karta Dużej Rodziny to rządowy program skierowany do rodzin wielodzietnych. Program  ma  według rządowych założeń - promować model rodziny wielodzietnej i jej pozytywny wizerunek,

a także zwiększać szanse rozwojowe dzieci wychowujących się w takich rodzinach.  Karta Dużej Rodziny ma  pomóc rodzinom wielodzietnym w codziennym życiu tj.: w dostępie do kultury, aktywnego wypoczynku, ale także obniży ich wydatki na życie

Karta przyznawana będzie każdemu członkowi rodziny z co najmniej trojgiem dzieci, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana będzie bezpłatnie i bez względu na dochód w rodzinie. Okaziciel Karty będzie mógł korzystać m.in. z tańszych biletów na wydarzenia kulturalne, wystawy, do muzeów, na przejazdy komunikacją publiczną, a nawet wakacje. Podmioty biorące udział w programie "Karta Dużej Rodziny" zostaną opublikowane na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl. Wszystkie miejsca oferujące zniżki będą opatrzone logo "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny". Znak ten będzie mógł być wykorzystywany np. w materiałach reklamowych lub informacyjnych firmy. Składając wniosek o wydanie Karty, trzeba będzie okazać dokumenty potwierdzające stanowienie rodziny wielodzietnej.

Do wniosku o przyznanie Karty Dużej rodziny należy dołączyć:

  • w przypadku rodzica- dokument potwierdzający tożsamość

  • w przypadku małżonka rodzica- dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeński

  • w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia- akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość

  • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia- dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły o planowanym zakończeniu nauki

  • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia- dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie

  • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub domu dziecka- postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej

  • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej- oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny można pobrać w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Referat Świadczeń Rodzinnych ul. Plac Wolności 3 w godzinach urzędowania od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku tel.  56 6841130 lub 566842873

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2014r. (Dz. U. z 2014r poz. 1956);

Ustawa o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014r. (Dz. U. z 2014r poz.1863).

Załączniki:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2014r. (Dz. U z 2014r. poz. 1956)

Ustawa o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014r. (Dz. U z 2014 poz. 1863)

Wniosek o przyznanie Kart Dużej Rodziny