Świadczenia wychowawcze - "Rodzina 500+"

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 lipca 2017 |
Kamila Gajewska
Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

1. Podstawa prawna:

 • Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. (Dz. U. 2016 poz. 195 z późn. zm. )

 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze (Dz. U. 2016 poz. 214)

2. Prawo do świadczeń wychowawczych przysługuje:

Prawo do świadczeń wychowawczych przysługuje na dziecko, rozumiane jako:

 • dziecko własne

 • dziecko małżonka

 • dziecko przysposobione (adoptowane)

 • dziecko znajdujące się pod opieką prawną

 • do czasu ukończenia przez nie 18-stego roku życia.

3.Świadczenie mogą pobierać:

 • rodzice

 • jeden rodzic

 • opiekunowie prawni

 • faktyczni opiekunowie

4. Prawo do świadczeń wychowawczych nie przysługuje, gdy:

 • dziecko jest w związku małżeńskim,

 • dziecko znajduje się w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej,

 • dziecko posiada prawo do świadczenia na własne dziecko,

 • na dziecko przysługuje świadczenie rodzinne za granicą (wyjątek: gdy umowy dwustronne

lub przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mówią inaczej),

 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz tego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

- drugie z rodziców dziecka nie żyje;

- ojciec dziecka jest nieznany;

- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone;

- sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka;

- dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

5. Wysokość świadczeń oraz kryterium dochodowe:

Świadczenie wychowawcze w wysokości 500,00 zł miesięcznie przysługuje:

 • na pierwsze dziecko, jeśli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800 zł netto lub w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne 1200 zł na osobę netto,

 • na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, bez względu na dochody

6.Okres świadczeniowy

Okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się od 01 października i kończy z dniem 30 września roku następnego (rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowić będą podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok poprzedzający okres świadczeniowy z uwzględnieniem utraty dochodu z roku bazowego oraz uzyskaniem nowych dochodów z roku bieżącego).

7.Termin i miejsce składania wniosków:

Wnioski składa się od 01 sierpnia br.

Wnioski składa się w Miejsko Gminnym Ośrodki Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim, Plac Wolności 3.

Wniosek może być składany także drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

 • utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny czyli przy pomocy Platformy Informacyjno-Usługowej Ministerstwa RPIPS na stronie internetowej www.empatia.mpips.gov.pl,

 • Platformę Usług Elektronicznych e-PUAP

 • udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

 • banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających określone wymogi zamieszczone na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministra właściwego do spraw rodziny;

8. Wymagane dokumenty:

Do wniosku należy dołączyć:

1. Karta pobytu z adnotacją ,,dostęp do rynku pracy", z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.

2. zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b,art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczące każdego członka rodziny;

3.  zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:

   a) formie opłacanego podatku,

   b) wysokości przychodu,

   c) stawce podatku,

   d) wysokości opłaconego podatku  roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w formie ryczałtu ewidencjonowanego, karty podatkowej)

4.Zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa doświadczenia wychowawczego:

a) prawomocne orzeczenie sądu rodzinnego stwierdzające przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

b) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,

c) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

d) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

6 .Dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

a) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;

b) umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

c)umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

d) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

e) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

f) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

-zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

-informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

g) dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,

h) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

i) dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

8.Odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem zobowiązujących do alimentów.

9.Odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko.

10.Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec jest nieznany.

11.Odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne.

12.Odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka.

13.Odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka.

14.Orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.

15.Inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

1. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

2. Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dz. u. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.)

3. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego

4. Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego -- oświadczenie dotyczy tylko osób, które mają opłacone składki zdrowotne od dochodów z tytułu emerytury lub renty w KRUS

Wzory formularzy można pobrać ze strony  http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/