Świadczenia wychowawcze - "Rodzina 500+"

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 marca 2020 |
Kamila Gajewska
 • Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci w rodzinie do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

 • Rodzice mają trzy miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

 • Prawo do świadczenia wychowawczego nie jest już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica, w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

 • Zlikwidowany został obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej. Właściwy organ wysyła wnioskodawcy, na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej, informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, natomiast w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej.

 • Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

1. Podstawa prawna:

 • Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. (Dz. U. 2019 poz. 1407 )

 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (Dz.U. 2019 poz. 1177)

2. Prawo do świadczeń wychowawczych przysługuje:

 • matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca,

 • opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego,

 • opiekunowi prawnemu dziecka,

 • dyrektorowi domu pomocy społecznej.

4. Prawo do świadczeń wychowawczych nie przysługuje, gdy:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim,

 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (którą są młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie) albo w pieczy zastępczej;

 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji

5. Wysokość świadczeń

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie.

6.Okres świadczeniowy

Na podstawie wniosków składanych od 1 lipca 2019 r., świadczenie przyznane jest do 31 maja 2021 roku.

7.Termin i miejsce składania wniosków:

Wnioski składa się w Miejsko Gminnym Ośrodki Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 5,

W celu uzyskania świadczeń na okres od 01 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku należy złożyć kolejny wniosek, od lutego 2021 r. w formie elektronicznej oraz od 01 kwietnia 2021 r. w formie papierowej.

Wniosek może być składany także drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

 • utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny czyli przy pomocy Platformy Informacyjno-Usługowej Ministerstwa RPIPS na stronie internetowej www.empatia.mpips.gov.pl,

 • udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

 • banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających określone wymogi zamieszczone na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministra właściwego do spraw rodziny;

 

Do pobrania: Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawcze.

https://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-ktory-bedzie-obowiazywac-od-1-lipca-2019

 

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Rodzice mają trzy miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Inna ważna zmiana obowiązująca od 1 lipca polega na tym, że prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica, w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

2. Świadczenie wychowawcze przysługuje:

1) matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2a, albo

2) opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo

3) opiekunowi prawnemu dziecka, albo

4) dyrektorowi domu pomocy społecznej.

Na podstawie wniosków składanych od 1 lipca 2019 r., świadczenie zostanie przyznane do 31 maja 2021 roku. W celu uzyskania świadczeń na okres od 01 czerwca 2021 roku do 31 maja 2022 roku trzeba będzie, od lutego 2021 r., złożyć kolejny wniosek.

Zlikwidowany został obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej. Właściwy organ wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej.

Jednocześnie przypominamy, że świadczenie wychowawcze 500+ nie przysługuje na dane dziecko, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;

 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (którą są młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie) albo w pieczy zastępczej;

 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;

 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.