Wzór deklaracji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Karolina Izbrandt

W związku z podjęciem uchwały Rady Miejskiej Nr XV/123/16 z dn. 29 czerwca 2016 r. od dnia 22 lipca 2016 r. na terenie gminy Kowalewo Pomorskie zacznie obowiązywać nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, popularnie zwanej „deklaracją śmieciową". Formularz deklaracji jest uniwersalny i składany będzie zarówno przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.

Wprowadzenie nowego wzoru wynika z konieczności dostosowania przepisów prawa lokalnego do zapisów zmienionej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nie oznacza to jednak, że do złożenia nowej deklaracji zobowiązani będą wszyscy płatnicy. Deklarację - jak do tej pory - zobowiązani są złożyć ci właściciele, w sytuacji których zaszły zmiany dotyczące ponoszenia opłaty śmieciowej.

Deklaracją muszą więc złożyć osoby, u których:

  • powstał lub ustał obowiązek wnoszenia opłaty (wyprowadzka, nowe mieszkanie),

  • zmieniła się wysokość opłaty (zmiana liczby mieszkańców, zmiana sposobu zbierania śmieci itp.),

  • zmieniły się dane identyfikacyjne i składają dokument z informacją o zmianie tych danych.

Pozostałe osoby nie muszą składać nowego dokumentu i uiszczają opłatę śmieciową w oparciu o złożoną wcześniej deklarację.

Aktualny wzór deklaracji do pobrania [TUTAJ]