Gminny Program Rewitalizacji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 maja 2016 |
Magdalena Gadomska

Logo  GPR

Gminny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023

Gminny Program Rewitalizacji będzie dokumentem strategicznym oraz podstawowym narzędziem prowadzenia rewitalizacji, integrującym w sposób kompleksowy dziedzinę społeczną, gospodarczą, środowiskową, przestrzenno - funkcjonalną, techniczną. Wyznaczy on wszystkie obszary zdegradowane, będące wynikiem przeprowadzonej diagnozy, oraz zakres działań naprawczych. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji obejmowało będzie 2 etapy:

1. Opracowanie części diagnostycznej programu wraz z przeprowadzeniem konsultacji społecznych i publikacją ich wyników. Część diagnostyczna pozwoli wyznaczyć granice obszaru zdegradowanego, na podstawie analizy kryzysowych czynników, zjawisk społecznych, gospodarczych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych tego obszaru oraz wskazać obszary do rewitalizacji.

2. Opracowanie części programowej, której celem będzie uzyskanie opisu pożądanego stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji. Zawierać ona będzie cele rewitalizacji oraz listę najważniejszych przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z ich opisami, opis systemu realizacji i monitorowania wdrażania programu rewitalizacji. Następnie przeprowadzenie konsultacji społecznych i publikacja ich wyników.

Opracowany i przyjęty Gminny Program Rewitalizacji będzie podstawą dla interesariuszy rewitalizacji do ubiegania się o fundusze unijne na realizację działań społecznych i infrastrukturalnych.


Podjęte prace nad opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023:


Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie na lata 2015-2023