Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 lipca 2019 |
Wiesław Chmielewicz

W dniu 25 kwietnia  2019 roku Burmistrz Miasta Jacek Żurawski podpisał umowę o dofinansowanie Projektu pn.: Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo”.

Konkurs nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-162/18 dla Osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Projekt pn.: „Termomodernizacja budynku Stacji Uzdatniania Wody Piątkowo” dotyczy przedsięwzięcia z zakresu

głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej - stanowiących własność

Gminy Kowalewo Pomorskie. W wyniku realizacji inwestycji zostaną zmniejszone wartości wskaźników rocznego

zapotrzebowania na: energię użytkową, energię końcową.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia zostanie wykonane między innymi:

  • docieplenie dachu,
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
  • docieplenie ścian,
  • roboty dodatkowe.

Projekt przyczyni się do zwiększenie efektywności energetycznej i efektu ekologicznego.