Świetlica Socjoterapeutyczna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 listopada 2020 |
Zyta Szymańska

1. Co to za placówka?

Świetlica Socjoterapeutyczna jest placówką wsparcia dziennego, funkcjonuje już od ponad 20 lat w strukturze organizacyjnej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim. Została powołana do istnienia Uchwała Nr II/14/98 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 listopada 1998 roku.

2. Czym się zajmuje?

Głównym celem Świetlicy jest stwarzanie prawidłowych warunków rozwoju oraz zapewnienie opieki wychowawczej dzieciom i młodzieży mającym problemy rodzinne, emocjonalne, szkolne, zagrożonym demoralizacją lub uzależnieniem oraz wspomaganie rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Świetlica realizuje następujące zadania:

  1. pomoc w nauce,
  2. organizację czasu wolnego,
  3. zabawy i zajęcia sportowe,
  4. zabawy o charakterze edukacyjnym i rozwojowym ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień;
  5. rozwój zainteresowań i uzdolnień wychowawczych;
  6. zajęcia specjalizujące, terapię pedagogiczną, psychologiczną, socjoterapię.
  7. pomoc prawna dla rodzin dzieci uczęszczających do świetlicy.

3. Gdzie się znajduje?

Siedziba Świetlicy Socjoterapeutycznej mieści się w budynku na terenie Centrum Rekreacji i Sportu w Kowalewie Pomorskim przy ul. Chopina 26.

4. Kto do niej uczęszcza?

Uczestnicy Świetlicy, to dzieci i młodzież w wieku od 6 do 15 roku życia, zamieszkujący na terenie miasta i gminy Kowalewo Pomorskie, pochodzące z rodzin zmagających się z różnymi problemami zwłaszcza problemem alkoholowym, przemocą, ubóstwem, a także innymi trudnymi sytuacjami jak: bezrobocie, niezaradność życiowa, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

Z zajęć korzystać może do 50 wychowanków z podziałem na dwie grupy wiekowew zależności od rodzaju i formy prowadzonych zajęć.

5. Jak funkcjonuje?

Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 1300 do 1900 w okresie trwania zajęć lekcyjnych w szkołach, natomiast w dni wolne od zajęć lekcyjnych tj. w czasie ferii zimowych oraz wakacji letnich w godz. od 1000  do 1500.