,,Czyste powietrze” 2.0

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 lutego 2021 |
Paulina Zielińska

,,Czyste powietrze” 2.0 - wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości dochodu

Zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wydawane jest, w związku z programem ,,Czyste powietrze” 2.0.

Osoba fizyczna, zamieszkująca w gminie Kowalewo Pomorskie, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Gospodarstwo domowe tworzą:

 • osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca,

 • osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

 • przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do 31 lipca danego roku,

 • ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

W związku z powyższym, każdego roku, w okresie od 1 sierpnia do dnia publikacji Obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, tj.: nie później niż do 23 września, gmina nie będzie miała możliwości ustalenia wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego i nie będzie mogła wydać zaświadczenia o dochodach osobie fizycznej, jeżeli członek jej gospodarstwa domowego uzyskuje dochody z gospodarstwa rolnego.

Ważne. Wydanie zaświadczenia następuje na żądanie osoby fizycznej.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, ustalana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 111).

Organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania zaświadczenia pozyskuje dochody osoby fizycznej z bazy udostępnionej przez Urząd Skarbowy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jednakże w niektórych przypadkach konieczne jest dostarczenie:

 • zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o wysokości uiszczonego ryczałtu – dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub uzyskujących dochody z najmu,

 • zaświadczenia właściwego Organu gminy lub nakazu płatniczego, dotyczącego wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,

 • zaświadczenia o wysokości składki zdrowotnej odprowadzanej przez członków rodziny (dotyczy osób pobierający rentę lub emeryturę),

 • wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub ugodę sądową lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązującego do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,

 • przekazów lub przelewów pieniężnych dokumentujących wysokość zapłaconych alimentów.

Wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej.

Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim ul. Św. Mikołaja 5, 87-410 Kowalewo Pomorskie w biurze nr 1 lub za pośrednictwem platformy ePuap, czy też za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Podstawa prawna:

1. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.),
2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713).
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego