Zarządzenie kryzysowe w Gminie

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 grudnia 2021 |
Izabela Wasilewska

W dniu 22 sierpnia 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856, z 2021 r., poz. 159). Rozwiązania przyjęte w nowej ustawie o zarządzaniu kryzysowym mają pomóc w przygotowaniu do przeciwdziałania skutkom zdarzeń o znacznych rozmiarach, z którymi nie mogą skutecznie radzić sobie pojedyncze podmioty i służby, a wymagane jest działanie skoordynowane.

Przedmiot ustawy:

Ustawa określa organy właściwe w sprawach zarządzenia kryzysowego oraz ich zadania w tej dziedzinie, a także zasady finansowania zadań zarządzania kryzysowego.

Najistotniejsze definicje sformułowane w ustawie to:

 1. Zarządzanie kryzysowe – to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na:

  a) zapobieganiu sytuacjom kryzysowym;

  b) przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań;

  c) reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych;

  d) usuwaniu skutków sytuacji kryzysowych;

  e) odtwarzaniu infrastruktury lub przywracaniu jej pierwotnego charakteru.

 1. Sytuacja kryzysowa – to sytuacjamająca negatywny wpływ na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołującą znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków.

 1. Infrastruktura krytyczna – to systemy oraz wchodzące w ich skład, powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym obiekty budowlane, urządzenia, instalacje, usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów administracji publicznej, a także instytucji i przedsiębiorców. Infrastruktura krytyczna obejmuje systemy:

  a) zaopatrzenia w energię i paliwa;

  b) łączności i sieci teleinformatycznych;

  c) finansowe;

  d) zaopatrzenia w żywność i wodę;

  e) ochrony zdrowia;

  f) transportowe i komunikacyjne;

  g) ratownicze;

  h) zapewniające ciągłość działania administracji publicznej;

  i) produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych
  i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych.

 1. Ochrona infrastruktury krytycznej – to wszelkie działania podejmowane w celu zapewnienia funkcjonalności, ciągłości działań oraz integralności infrastruktury krytycznej w celu zapobiegania zagrożeniom oraz ograniczeniem ich skutków, a także szybkiego odtworzenia infrastruktury krytycznej na wypadek awarii, ataków oraz innych zdarzeń zakłócających jej prawidłowe funkcjonowanie.

 2. Planowanie cywilne – to całokształt przedsięwzięć organizacyjnych, których celem jest przygotowanie administracji publicznej do zarządzania kryzysowego, a także planowanie w zakresie wspierania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w razie ich użycia oraz planowanie wykorzystania Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Zarządzanie kryzysowe na poziomie gminy

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest Burmistrz.

Do zadań Burmistrza w sprawach zarządzania kryzysowego należy:

a) kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem
i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy;

b) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym realizacja zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego oraz opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego planu zarządzania kryzysowego;

c) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia oraz wykonywania przedsięwzięć wynikających
z planu operacyjnego funkcjonowania gminy;

d) zapobieganie, przeciwdziałanie oraz usuwanie skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym, a także współpraca z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w tym zakresie;

e) organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej.

Swoje zadania Burmistrz wykonuje przy pomocy komórki organizacyjnej urzędu gminy właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego. Organem pomocniczym Burmistrza w zarządzaniu kryzysowym jest również GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO.

Został on powołany przez Burmistrza i wykonuje on na obszarze gminy zadania tj.:

 1. ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
 2. przygotowanie propozycji działań i przedstawienie Burmistrzowi wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie reagowania kryzysowego;
 3. przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami.

W skład gminnego zespołu, którego pracami kieruje Burmistrz wchodzą osoby powołane spośród osób zatrudnionych w urzędzie gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych. W razie potrzeby do pracy w zespole mogą być również zapraszane inne osoby.

Na mocy ustawy Burmistrz, na obszarze gminy zapewnić ma także realizację takich zadań, jak:

 1. całodobowe alarmowanie członków gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, a w sytuacjach kryzysowych zapewnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
 2. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej;
 3. nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania ludności;
 4. współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
 5. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
 6. stały dyżur na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

Finansowanie zarządzania kryzysowego

Finansowanie wykonywania zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie gminnym planuje się w ramach budżetu gminy na dany rok budżetowy.

Na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jednostki samorządu terytorialnego otrzymują z budżetu państwa dotacje celowe w wysokości zapewniającej realizację tych zadań.

W budżecie gminy jest co roku tworzona rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.