Z Urzędu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Powierzenie funkcji Sołtysa sołectwa  Kowalewo Pomorskie

Powierzenie funkcji Sołtysa sołectwa Kowalewo Pomorskie

17 stycznia 2022 |
Katarzyna Szczutowska

W związku ze złożoną rezygnacją przez Sołtysa sołectwa Kowalewo Pomorskie zaszła konieczność powierzenia tej funkcji innej osobie.

W dniu 4 stycznia 2022 roku odbyło się spotkanie dotychczasowego Sołtysa oraz członków Rady Sołeckiej z Burmistrzem Jackiem Żurawskim.

Przejdź do - Zakup sprzętu ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Zakup sprzętu ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

14 stycznia 2022 |
Edyta Jasińska

W dniu 31.12.2021r. jednostka OSP Wielkie Rychnowo otrzymała nowy sprzęt ratowniczy.

Przejdź do - Uroczystości związane z 102. rocznicą powrotu Kowalewa Pomorskiego do Rzeczypospolitej Polskiej

Uroczystości związane z 102. rocznicą powrotu Kowalewa Pomorskiego do Rzeczypospolitej Polskiej

14 stycznia 2022 |
Paulina Wilamowska

Szanowni Mieszkańcy!
Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Jacek Żurawski informuje
o uroczystościach związanych
z 102. rocznicą powrotu Kowalewa Pomorskiego do Rzeczypospolitej Polskiej
w dniu 19 stycznia 2022 roku

Przejdź do - Utraciłeś dokumenty? Zastrzeż je w banku.

Utraciłeś dokumenty? Zastrzeż je w banku.

13 stycznia 2022 |
Kampani Informacyjna Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE

System Związku Banków Polskich chroni przed wyłudzeniami z użyciem cudzej tożsamości. To ogólnopolska baza milionów skradzionych i zagubionych dokumentów.

Przejdź do - XXX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

XXX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

12 stycznia 2022 |
Wiktor Kamiński

Z przyjemnością informujemy, że jak co roku przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Kowalewie Pomorskiem zawiązany został Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Przejdź do - Kondolencje

Kondolencje

12 stycznia 2022 |
Natalia Maleszewska

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
ŚP. Druha Bernarda Foksińskiego
byłego Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Pluskowęsach
oraz działacza na rzecz ochrony przeciwpożarowej

Przejdź do - Projekt objęty grantem pt. „Ścieżka do aktywności zawodowej”

Projekt objęty grantem pt. „Ścieżka do aktywności zawodowej”

12 stycznia 2022 |
Małgorzata Fryc

Projekt objęty grantem pt. „Ścieżka do aktywności zawodowej” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Przejdź do - Informacja dla Mieszkańców

Informacja dla Mieszkańców

11 stycznia 2022 |
Aneta Szczerbicka ZGKiM Kowalewo Pomorskie

Informujemy, że z dniem 1-01-2022 ZGKiM Sp. z o.o. Kowalewo Pomorskie przejął świadczenie usług wodociągowych. W związku z tym od dnia 11-01-2022 pracownicy zakładu będą kontaktować się z mieszkańcami miasta i gminy w celu spisania licznika i podpisania nowej umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Jednocześnie nadmieniamy, że pracownicy posiadają imienne identyfikatory. Telefony kontaktowe: kom. 539147769, stacjonarny 566841517 w. 46

Przejdź do - Program „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2022

Program „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2022

11 stycznia 2022 |
Agnieszka Szafran

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim zgodnie z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022 informuje, iż przyznano środki finansowe na jego realizację w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Przejdź do - „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

11 stycznia 2022 |
Agnieszka Szafran

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opracowało program „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022.

Przejdź do - Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2022

11 stycznia 2022 |

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim zgodnie z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2022 informuje, iż przyznano środki finansowe na jego realizację w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Przejdź do - Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opracowało program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2022

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opracowało program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2022

11 stycznia 2022 |
Agnieszka Szafran

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opracowało program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2022.

Przejdź do - XXXVII SESJA  RADY MIEJSKIEJ W  KOWALEWIE POMORSKIM

XXXVII SESJA  RADY MIEJSKIEJ W  KOWALEWIE POMORSKIM

10 stycznia 2022 |
Donata Pilarska-Mądry

Podczas sesji Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w dniu 30 grudnia 2021 r. radni uchwalili budżet Gminy na 2022 rok. Burmistrz Miasta Jacek Żurawski  przedstawił projekt budżetu, który został jednogłośnie przyjęty przez Radę Gminy. Dochody budżetu to 53.409.635,60 zł, a wydatki – 70.081.962,47 zł.

Przejdź do - Informacja dotycząca Ewidencji Obiektów Turystycznych

Informacja dotycząca Ewidencji Obiektów Turystycznych

7 stycznia 2022 |
Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Szanowni Państwo,

Urząd Statystyczny w Rzeszowie informuje, że w dziedzinie statystyki turystyki prowadzi dwa ogólnopolskie badania z zakresu wykorzystania turystycznej bazy noclegowej. Badanie na formularzu KT-1 dotyczy wszystkich obiektów posiadających 10 lub więcej miejsc noclegowych, zaś badanie na formularzu KT-2 jest badaniem reprezentacyjnym i dotyczy wylosowanych obiektów posiadających mniej niż 10 miejsc noclegowych.

Przejdź do - Kondolencje

Kondolencje

7 stycznia 2022 |
Katarzyna Frasunkiewicz

Druhowi Łukaszowi Pacholcowi Naczelnikowi Jednostki OSP Pluskowęsy

szczere kondolencje i wyrazy współczucia z powodu śmierci Mamy

składają strażacy z jednostki OSP Pluskowęsy

Przejdź do - Kondolencje

Kondolencje

7 stycznia 2022 |
Karolina Jacuńska

Z głębokim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ŚP. Krystyny Reinowskiej

Przewodniczącej KGW Pluskowęsy

Przejdź do - Stawki podatków obowiązujące na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie w 2022 roku

Stawki podatków obowiązujące na terenie Gminy Kowalewo Pomorskie w 2022 roku

5 stycznia 2022 |
Aneta Watras

Podatek rolny

Średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 roku obniżono z kwoty 61,48 zł za 1 dt. (q) do kwoty 55,60 zł za 1 dt. (q). Wobec tego stawka podatku rolnego w 2022 roku za 1 ha przeliczeniowy wynosić będzie 139,00 zł.

Przejdź do - Harmonogram badań realizowanych przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy na 2022 rok

Harmonogram badań realizowanych przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy na 2022 rok

4 stycznia 2022 |
Główny Urząd Statystyczny

Poniżej przesyłamy kalendarium badań realizowanych przez US Bydgoszcz. Harmonogram pozwoli oswoić się mieszkańcom z badaniami, które są realizowane w każdym roku.

Przejdź do - Zmiana realizatora rządowego programu „Rodzina 500+”

Zmiana realizatora rządowego programu „Rodzina 500+”

3 stycznia 2022 |
Kamila Gajewska

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim informuje, że w związku z nowelizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci od 1 stycznia 2022 roku obsługą programu Rodzina 500+ zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Przejdź do - Informacja dotycząca dodatku osłonowego

Informacja dotycząca dodatku osłonowego

3 stycznia 2022 |
Kamila Gajewska

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim informuje, iż od 1 stycznia 2022 roku rusza nowa forma wsparcia gospodarstw domowych tzw. dodatek osłonowy.

Przejdź do - Zmiana wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Zmiana wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

31 grudnia 2021 |
Monika Lewandowska

Minister Rozwoju i Technolgii Rozporządzeniem z dnia 20 grudnia 2021 r. określił wzór wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy. 

Przejdź do - Punkt Informacyjno–Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin

Punkt Informacyjno–Konsultacyjny dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin

31 grudnia 2021 |
Katarzyna Frasunkiewicz

Godziny funkcjonowania Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin w styczniu 2022 roku.

Przejdź do - Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne – od stycznia 2022 r. w MGOPS

Dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne – od stycznia 2022 r. w MGOPS

31 grudnia 2021 |
Paulina Wiśniewska

Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim informuje, iż od 1 stycznia 2022 roku przekazuje do realizacji przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie Pomorskim zadania wynikające z ustawy o dodatkach mieszkaniowych i ustawy Prawo energetyczne – w zakresie dodatków energetycznych.

Przejdź do - Punkt informacyjno-konsultacyjny „Czyste Powietrze”  informuje

Punkt informacyjno-konsultacyjny „Czyste Powietrze” informuje

31 grudnia 2021 |
Edyta Jasińska

Punkt informacyjno-konsultacyjny do obsługi mieszkańców na potrzeby programu „Czyste Powietrze".
Zmiana godzin pracy w miesiącu styczniu 2022 roku

Przejdź do - Informacja dla Mieszkańców

Informacja dla Mieszkańców

30 grudnia 2021 |
Aneta Szczerbicka ZGKiM Kowalewo Pomorskie

Z dniem 01.01.2022 r.  ZGKiM Kowalewo Pomorskie, będzie odpowiedzialny za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków mieszkańców Gminy Kowalewo Pomorskie. Nowy numer alarmowy w przypadku awarii 539147769

Przejdź do - XXXVI SESJA  RADY  MIEJSKIEJ  W  KOWALEWIE  POMORSKIM

XXXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KOWALEWIE POMORSKIM

28 grudnia 2021 |
Donata Pilarska-Mądry

21 grudnia odbyła się przedostatnia w tym roku XXXVI Sesja Rady Miejskiej, kolejna zaplanowana jest na 30 grudnia. Ze względu na nadal trwający stan epidemii i z uwagi na ponownie rosnącą liczbę osób zakażonych wirusem COVID-19 Sesja Rady Miejskiej odbyła się bez udziału Sołtysów i gości zaproszonych.

Przejdź do - Obowiązki właścicieli nieruchomości w czasie zimy

Obowiązki właścicieli nieruchomości w czasie zimy

27 grudnia 2021 |
Paulina Wiśniewska

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13  września 1996 roku oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kowalewo Pomorskie, przyjętym uchwałą nr XI/93/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z  dnia 28 października 2019 roku,

Przejdź do - Paczki świąteczne

Paczki świąteczne

23 grudnia 2021 |
Agnieszka Januszko

Z powodu trwającej pandemii koronawirusa wywołującego chorobę Covid – 19 po raz drugi nie odbędzie się tradycyjne spotkanie wigilijne dla osób starszych, samotnych i bezdomnych z terenu naszej Gminy.

Przejdź do - Projekt WSPARCIE W STARCIE - dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego

Projekt WSPARCIE W STARCIE - dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego

22 grudnia 2021 |
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Bydgoszczy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy kontynuuje realizację projektu „WSPARCIE W STARCIE - dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”. PONIŻEJ INFORMACJA O KOLEJNYCH NABORACH.

Przejdź do - Dbajmy o zwierzęta zimą

Dbajmy o zwierzęta zimą

21 grudnia 2021 |
Karolina Kowalska

Zima to czas szczególnie dokuczliwy dla zwierząt mieszkających na zewnątrz, w tym wolno żyjących kotów oraz psów w kojcach i przy budach. Pomóżmy naszym pupilom i przenieśmy je do ocieplanych pomieszczeń lub uchylmy dla nich okienka w piwnicach i pomieszczeniach gospodarczych, aby ochronić je przed mrozem. Okres zimowy to dla zwierząt niebezpieczna i trudna pora roku. W tym czasie potrzebują one szczególnej pomocy i opieki człowieka.

Przejdź do - Mikołaje w sołectwie Wielka Łąka

Mikołaje w sołectwie Wielka Łąka

21 grudnia 2021 |
Katarzyna Szczutowska

W tym roku 12 grudnia do sołectwa Wielka Łąka zawitało dwóch Świętych Mikołajów. Sołtys Tomasz Matusewicz wraz z Radnym Grzegorzem Regulskim odwiedzili wszystkie grzeczne, małe dzieci oraz seniorów zamieszkujących sołectwo. Przybysze wręczyli ponad 100 świątecznych paczek ze słodkościami.

Przejdź do - Informacja dotycząca budowy szybkiego internetu światłowodowego

Informacja dotycząca budowy szybkiego internetu światłowodowego

21 grudnia 2021 |
Małgorzata Dębińska

Inwestycja w ramach szybkiego internetu realizowana jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, które jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji, której zadaniem jest obsługa środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Przejdź do - 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego

17 grudnia 2021 |
Monika Ingram

W poniedziałek, 13 grudnia 2021 r., w Kowalewie Pomorskim odbyły się obchody mające na celu upamiętnienie ofiar stanu wojennego, który został wprowadzony w Polsce 40 lat temu.

Przejdź do - Spotkanie z Sołtysami i Przewodniczącymi samorządów osiedlowych z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie

Spotkanie z Sołtysami i Przewodniczącymi samorządów osiedlowych z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie

17 grudnia 2021 |
Katarzyna Szczutowska

W dniu 14 grudnia 2021 r. w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury im. Wł. St. Reymonta w Kowalewie Pomorskim odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie Jacka Żurawskiego z Sołtysami i Przewodniczącymi samorządów osiedlowych z terenu Gminy Kowalewo Pomorskie oraz Sołtysami minionej kadencji. 

Przejdź do - Wyjątkowy Gość w Kowalewie Pomorskim

Wyjątkowy Gość w Kowalewie Pomorskim

16 grudnia 2021 |
Monika Ingram

W poniedziałek, 6 grudnia br., Kowalewo Pomorskie odwiedził św. Mikołaj wraz ze swoimi pomocnikami – Śnieżynką i Małymi Elfami. Wizytę rozpoczęli od długiego spaceru ulicami miasta, a spotkanym w tym czasie mieszkańcom wręczali niespodzianki. Gdy pojawili się na kowalewskim rynku wszyscy obecni powitali ich gromkimi brawami. Ten gest bardzo spodobał się Mikołajowi, który z uśmiechem na twarzy rozdawał słodkie upominki.

Przejdź do - Od nowego roku wnioski o 500 plus tylko w formie elektronicznej

Od nowego roku wnioski o 500 plus tylko w formie elektronicznej

14 grudnia 2021 |
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest gotowy do obsługi programu Rodzina 500 plus. Już od nowego roku w formie elektronicznej zacznie przyjmować wnioski o nowe świadczenia wychowawcze, jeszcze niewypłacane, czyli np. na nowo narodzone dzieci, a od lutego na kolejny okres, rozpoczynający się od czerwca 2022 r. Natomiast gminy jeszcze do końca maja 2022 r. będą kontynuowały wypłaty przyznanych już świadczeń.

Przejdź do - Mikołajki w Sołectwie Piątkowo

Mikołajki w Sołectwie Piątkowo

14 grudnia 2021 |
Anna Dalke

W zimowej, klimatycznej atmosferze, przy dźwiękach dzwonków do Wiejskiego Domu Kultury w Piątkowie przybył św. Mikołaj z workiem prezentów. Tegoroczne spotkanie zostało zorganizowane w dn. 11 grudnia 2021 r. przez Sołtys Marylenę Lewandowską przy współudziale pań z Koła Gospodyń Wiejskich.

Przejdź do - Rozstrzygnięcie konkursu pn. „Na najpiękniejszą kartkę Bożonarodzeniową 2021 r.”

Rozstrzygnięcie konkursu pn. „Na najpiękniejszą kartkę Bożonarodzeniową 2021 r.”

10 grudnia 2021 |
Paulina Wilamowska

W dniu 3 grudnia 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Kowalewie Pomorskim odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pn. „Na najpiękniejszą kartkę Bożonarodzeniową 2021 r." organizowanego przez Referat Administracji i Obsługi Urzędu.

Przejdź do - Podziękowania

Podziękowania

10 grudnia 2021 |
Jolanta Wypych

Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach okazali całej rodzinie
wiele serca, życzliwości i wsparcia po śmierci
Taty śp. Jerzego Tuszyńskiego
składam serdeczne podziękowania

Przejdź do - Prośba o wzięcie udziału w badaniu

Prośba o wzięcie udziału w badaniu

8 grudnia 2021 |
Monika Ingram

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prowadzi badania dotyczące sposobów komunikowania się w samorządzie terytorialnym. Zachęcamy mieszkańców Gminy Kowalewo Pomorskie do wzięcia udziału w projekcie poprzez wypełnienie ankiety, do którego link zamieszczamy poniżej.