Gospodarka odpadami

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Numer konta, na które należy przekazywać opłatę za gospodarowanie odpadami:

38 9496 0008 0000 1720 2000 0121

Artykuły

Przejdź do - Dyrektor Ekosystemu apeluje!

Dyrektor Ekosystemu apeluje!

27 października 2023 |
Beata Lewandowska

W związku ze zmianami klimatycznymi i koniecznością dbałości o najbliższe środowisko postarajmy się zachować ekologicznie. Dodatkowe instrukcje nikomu nie zaszkodzą, a mogą pomóc nam wszystkim globalnie, więc warto uświadomić sobie, że:  - Segregacja odpadów jest bardzo ważna z wielu przyczyn:

Przejdź do - Informacja - pojemniki

Informacja - pojemniki

20 lipca 2023 |
Beata Lewandowska
Przejdź do - Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia postępowania

Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia postępowania

26 czerwca 2023 |
Beata Lewandowska

Informujemy, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w dniu 23.06.2023 r. zamieszczone zostało Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z tereny Gminy Kowalewo Pomorskie.

Przejdź do - Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

18 kwietnia 2023 |
Beata Lewandowska

Informujemy, że Uchwałą nr LVII/443/23 z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 11 kwietnia 2023 r. poz. 2593) przyjęto nowe stawki

Przejdź do - Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na 2023 r.

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na 2023 r.

28 grudnia 2022 |
Beata Lewandowska

W załączeniu zamieszczamy harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na 2023 r.

Informujemy, że pracownicy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnymi i Mieszkaniowych Ekosystem oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. będą rozwozili harmonogramy indywidualnie do każdej nieruchomości.

Przejdź do - Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na 2022 r.

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na 2022 r.

17 grudnia 2021 |
Anna Dalke

Poniżej zamieszczamy odnośniki do harmonogramów odbioru odpadów komunalnych na 2022 r., przekazanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Ekosystem Sp. z o.o. z Wąbrzeźna.

Przejdź do - Informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie  gminy Kowalewo Pomorskie

Informacje dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Kowalewo Pomorskie

10 września 2021 |
Anna Dalke

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 3 ust. 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 888) zamieszczamy poniżej informacje dotyczące gospodarowania odpadami na terenie gminy Kowalewo Pomorskie:

Przejdź do - Kontrola deklaracji śmieciowych

Kontrola deklaracji śmieciowych

21 maja 2021 |
Beata Lewandowska

Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim informuje, iż prowadzona jest wzmożona weryfikacja deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przejdź do - Pojemniki na odpady komunalne

Pojemniki na odpady komunalne

23 marca 2021 |
Anna Dalke

Informujemy, że pojemniki na odpady komunalne rozstawione na terenie nieruchomości w gminie Kowalewo Pomorskie przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Ekosystem Sp. z o.o. z Wąbrzeźna są własnością w/w firmy. Odpowiedzialność za ich ewentualną utratę lub zniszczenie ponosi właściciel posesji, któremu udostępniono kontenery.

Przejdź do - Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na 2021 r.

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na 2021 r.

24 grudnia 2020 |
Anna Dalke

Poniżej zamieszczamy odnośniki do harmonogramów odbioru odpadów komunalnych na 2021 r., przekazanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Ekosystem Sp. z o.o. z Wąbrzeźna.

Przejdź do - Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

9 listopada 2020 |
Anna Dalke

Zgodnie z zapisami art. 3 ust. 2 pkt 9 f) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) gmina zobowiązana jest do udostępnienia na stronie internetowej urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, adresów punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów, jeżeli na obszarze gminy są położone gospodarstwa rolne.

Przejdź do - Odbiór odpadów z miejsc kwarantanny oraz izolacji domowej

Odbiór odpadów z miejsc kwarantanny oraz izolacji domowej

22 października 2020 |
Anna Dalke

Informujemy, że mieszkańcy objęci kwarantanną oraz przebywający w izolacji są zobowiązani do postępowania z odpadami komunalnymi w sposób zmniejszający ryzyko przypadkowego zarażenia osób postronnych.

Przejdź do - Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych od 1.07.2020 r.

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych od 1.07.2020 r.

30 czerwca 2020 |
Anna Dalke

Poniżej przedstawiamy linki do harmonogramów wywozu odpadów komunalnych na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r. przekazanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o.o. z Wąbrzeźna.

Przejdź do - Zniżka za kompostowanie bioodpadów

Zniżka za kompostowanie bioodpadów

16 czerwca 2020 |
Anna Dalke

Informujemy, że zgodnie z treścią uchwały nr XIX/145/20 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik z dniem 1 lipca 2020 r. wprowadza się możliwość zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym.

Przejdź do - Zmiany stawek opłat za odpady komunalne

Zmiany stawek opłat za odpady komunalne

16 czerwca 2020 |
Anna Dalke

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych w gminie Kowalewo Pomorskie nie były zmieniane od 01.03.2014 r. i wynoszą 8 zł od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość - w przypadku selektywnego zbierania odpadów oraz 20 zł od osoby, przy braku wypełnienia ustawowego obowiązku segregacji odpadów.

Przejdź do - Nowy wzór deklaracji – odpady komunalne

Nowy wzór deklaracji – odpady komunalne

16 czerwca 2020 |
Anna Dalke

Informujemy, że od 1 lipca 2020 r. zacznie obowiązywać nowy wzór deklaracji dotyczący opłaty za odpady komunalne przyjęty uchwałą nr XIX/146/20 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Kowalewo Pomorskie.

Przejdź do - Informacja na temat pojemników na odpady

Informacja na temat pojemników na odpady

27 stycznia 2020 |
Anna Dalke

Informujemy, że pojemniki na odpady komunalne, udostępnione mieszkańcom przez PUKiM Ekosystem Sp. z o.o. z Wąbrzeźna, są własnością przedsiębiorcy. Z chwilą zakończenia umowy z w/w firmą pojemniki będą podlegały zwrotowi.

Przejdź do - Nowe zasady odbioru popiołu

Nowe zasady odbioru popiołu

7 stycznia 2020 |
Anna Dalke

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. wchodzi w życie uchwała nr XI/93/19 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kowalewo Pomorskie

Przejdź do - Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na 2020 r.

Harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na 2020 r.

7 stycznia 2020 |
Anna Dalke

Poniżej przedstawiamy linki do harmonogramów wywozu odpadów komunalnych na 2020 r., przekazanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o.o. z Wąbrzeźna.

Informujemy ponadto, że pracownicy w/w przedsiębiorstwa będą rozwozili harmonogramy indywidualnie do każdej nieruchomości.

Przejdź do - ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO

ZMIANA NUMERU KONTA BANKOWEGO

5 grudnia 2019 |
Żaneta Kubiak

Informujemy, że od dnia 1 października 2019 roku opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na poniżej podany numer konta bankowego: 38 9496 0008 0000 1720 2000 0121

Przejdź do - PSZOK - ulotka informacyjna

PSZOK - ulotka informacyjna

12 listopada 2019 |
Anna Dalke

Zachęcamy do zapoznania się z treścią ulotki informacyjnej, dotyczącej punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Kowalewie Pomorskim. Jednocześnie zachęcamy do korzystania z usług oferowanych przez pracowników PSZOK.

Przejdź do - Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi

22 października 2019 |
Beata Lewandowska

W związku z wejściem w życie dnia 6 września 2019 roku nowelizacji Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedstawiamy najważniejsze zmiany.

Przejdź do - Komunikat w sprawie odpadów z działalności rolniczej

Komunikat w sprawie odpadów z działalności rolniczej

11 października 2019 |
Anna Dalke

Informujemy, że w 2019 r. Gmina Kowalewo Pomorskie planuje wystąpić z wnioskiem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z wnioskiem o dofinansowanie zadania pn. "Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej".

Przejdź do - Odbior odpadów wielkogabarytowych

Odbior odpadów wielkogabarytowych

11 października 2019 |
Beata Lewandowska

Informujemy, że zgodnie z umową nr GKiM.272.30.2016 z dnia 1 grudnia 2016 r zawartą z Firmą EKOSYSTEM Sp. z o.o. z Wąbrzeźna obowiązującą do 31.12.2019 br. istnieje możliwość przekazania przedsiębiorcy odpadów wielkogabarytowych oraz elektroodpadów z terenu nieruchomości.

Przejdź do - Rozbudowa PSZOK w Kowalewie Pomorskim rozpoczęta

Rozbudowa PSZOK w Kowalewie Pomorskim rozpoczęta

18 maja 2018 |
Anna Dalke

Inwestycja pn. „Rozbudowa, wyposażenie oraz podniesienie standardów technicznych i jakościowych PSZOK przy ul. Brodnickiej 1 w Kowalewie Pomorskim” jest realizowana w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie rozwoju Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2016-2018”