Świadczenia niepieniężne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 stycznia 2018 |
Zyta Szymańska

1. Talony na zakup żywności

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza wówczas, gdy zostanie stwierdzone, iż własne środki lub świadczenia pieniężne z pomocy społecznej są wykorzystywane niezgodnie z przeznaczeniem, np.: na zakup alkoholu. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje przyznaną pomoc w formie zleceń do sklepu na zakup niezbędnych artykułów.

2. Pomoc w formie gorącego posiłku

Pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc może być świadczeniem doraźnym bądź okresowym, może być również realizowana na rzecz dzieci lub młodzieży w okresie nauki w szkole.

3. Praca socjalna

Praca socjalna - to specyficzna działalność profesjonalna mająca na celu ułatwienie wzajemnego przystosowania jednostek, rodzin, grup i środowiska społecznego oraz rozwijanie poczucia własnej wartości indywidualnej poprzez wykorzystywanie możliwości tkwiących w ludziach, w stosunkach interpersonalnych oraz zasobach udostępnianych przez społeczności lokalne. Tak więc jest to działanie, które koncentruje się na rozwiązywaniu problemów i opiera się na:\

  • zaangażowaniu odbiorcy usług w rozwiązywaniu problemów,
  • zasobach klienta i społeczności,
  • uporządkowanym procesie pomocy,
  • planowanych wysiłkach podejmowanych na rzecz zmian.

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym.

Praca socjalna prowadzona jest:

  • z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej,
  • ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności.

Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na osiągany dochód.

4. Zasiłek celowy na żywność z Wieloletniego Programu Rządowego" Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Z powodu trudnej sytuacji można ubiegać się również o zasiłek celowy na zakup posiłku/żywności w ramach Wieloletniego Programu Rządowego "Posiłek w domu i szkole". Kryterium dochodowe obowiązujące przy tej pomocy wynosi 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnej 1051,50 zł , dla rodziny 792,00 zł na osobę w rodzinie .

5. Posiłki dla osób dorosłych, obiady dla dzieci w szkołach

Pomoc w postaci jednego gorącego posiłku w ramach Wieloletniego Programu Rządowego "Posiłek w domu i w szkole" przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Kryterium dochodowe obowiązujące przy tej pomocy wynosi 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tj. dla osoby samotnej 1051,50 zł dla rodziny – 792,00 zł, na osobę w rodzinie. Z tej formy pomocy mogą korzystać dzieci oraz dorośli.