Pomoc instytucjonalna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 stycznia 2018 |
Zyta Szymańska

1. Kierowanie do domu pomocy społecznej

 1. Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności,  niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych (art. 54 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1507 z późn zm.).
 2. Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:
  • osób w podeszłym wieku,
  • osób przewlekle somatycznie chorych,
  • osób przewlekle psychicznie chorych,
  • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,
  • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,
  • osób niepełnosprawnych fizycznie (art. 56 ustawy o pomocy społecznej),
  • osób uzależnionych od alkoholu.
 3. Zgodnie z §8 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej, do domu kieruje się na podstawie pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania oraz na podstawie rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się się w dniu jej kierowania zawierającego w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.
 4. Do wniosku dołącza się:
  • decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w domu, a także pisemną zgodę na jej potrącanie przez osobę ubiegającą się lub przedstawiciela ustawowego,
  • decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno-rentowy,
  • oświadczenie o stanie majątkowym,
  • kserokopię dowodu tożsamości,
  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
  • orzeczenie o niepełnosprawności,
 5. Dokumenty te kompletuje ośrodek pomocy społecznej i na ich podstawie wydaje decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej, a w przypadku, gdy osobę ubiegającą się kieruje się do domu o zasięgu ponad gminnym, dokumenty te ośrodek przekazuje do właściwego ze względu na siedzibę domu powiatowego centrum pomocy rodzinie.
 6. Zgodnie z § 10 w/w rozporządzenia osoba ubiegająca się jest kierowana do domu na czas nieokreślony, chyba, że wystąpi ona lub jej przedstawiciel ustawowy z wnioskiem o skierowanie do domu na czas określony,
 7. Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkania w dps ogłaszanego w Woj. Dz. Urz. do 31 marca każdego roku.
 8. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
  • mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
  • małżonek, zstępni przed wstępnymi,
  • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej,
  • inne osoby, przy czym osoby i gmina nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.
 9. Opłatę za pobyt wnoszą:
  • mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu,
  • małżonek zstępni przed wstępnymi - zgodnie z umową cywilno-prawną w trybie art. 103 ust.2 ustawy o pomocy społecznej.